Zápis z 88. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 20. 3. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Hostem byl starosta MČ Brno – Slatina pan Ing. Jiří Navrátil

Program jednání

 1. Památník Dr. E. Beneše v Hlinku
 2. Pamětní deska A. Tillhonovi
 3. Pomník obětem Slavkovské bitvy
 4. 100 let paní Hamplové
 5. 28. říjen – výročí 90 let
 6. Kaplička na Skalkách
 7. Informační tabule ve Slatině
 8. Různé

ad 1) Památník Dr. E. Beneše v Hlinku

Pamětní deska je politá nějakou žíravinou
opravení desky projedná I. Koukola s kameníkem, zjistí cenu a pak následně Ing. Navrátil projedná v radě MČ uvolnění finančních prostředků

ad 2) Pamětní deska A. Tillhonovi

Deska by měla být zhotovena z kamene, velikost bude uzpůsobena délce textu: jméno, data narození a úmrtí, délka učitelského působení ve Slatině, čestný občan Slatiny – cca 70 x 50 cm. Deska by měla být upevněna na fasádu školy na Přemyslově náměstí, kde A. Tillhon naposledy působil.
I. Koukola projedná cenu s kameníkem – Ing. Navrátil projedná v radě MČ profinancování

ad 3) Pomník obětem Slavkovské bitvy

Na nároží ulic Matlachova a Budínská je pohřebiště obětí slavskovské bitvy v roce 1805. Místo bylo označeno křížem, tak je vidíme na starých mapách, časem se ale kříž asi rozpadl a nikdo jej už neobnovil, jen zde rostly stromy a nikdy se zde tradičně nestavělo. Pamětníci vzpomínají, že při výkopech prů různé sítě se zde nacházely kosti vč. lebek.
SHK doporučuje toto pietní místo znovu označit umístěním malého památníčku s příslušným textem. Kámen pro památník máme od soukromého dárce, platila by se jen práce kameníka.
I. Koukola pozve kameníka k prohlídce vhodnosti použití kamene, projedná cenu zhotovení a bude informovat Ing. Navrátila, aby mohl projednat záležitost v radě MČ a zajistit peníze

ad 4) 100 let paní Hamplové

Paní Hamplová se narodila ve Slatině v roce 2007 a nyní žije v Kanicích. Jako sirotek byla spolu se svými sourozenci během I. světové války z rozhodnutí starosty (v té době to byl p. Šik) převezena do domovské obce jejího otce do Kanic. Tehdejší představenstvo bylo povinno se o sirotky postarat. Paní Hamplová pak už v Kanicích zůstala.
tel. na obecní úřad v Kanicích: 545 227 234
Ing.Navrátil projedná na MČ návštěvu paní Hamplové

ad 5) 28. říjen – výročí 90 let

Letos uplyne 90 let od vzniku čsl. státu – bylo by žádoucí, aby oslava 28. října byla důstojná. SHK se obrací na představitele MČ s tím, že v rámci možností se do přípravy zapojí.
Ing. Navrátil projedná na radě MČ organizační opatření k zajištění oslavy (lampionový průvod, projevy, příp. hudba, hasiči, policie apod.)

ad 6) Kaplička na Skalkách

Kaplička na Skalkách byla postavena v roce 1 726 a je umístěna na p.č. 663 k.ú. Slatina. Dle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem parcely uváděna stále Anežka Šťastná a vázne na ní zástavní právo ve prospěch banky za úvěr pro Karla Konečného, vnuka A. Šťastné, která již dávno zemřela.
parcela je oplocená, nevíme kdo plot postavil a je brankou spojena se zahradou p. Ehrenbergera, který parcelu č. 663 užívá, pokud víme, pro chov slepic.
neznáme právní důvod, proč p. Ehrenberger parcelu užívá a zda je k jejímu užívání vůbec oprávněn
vyřešení záležitosti je neodkladné – vzhledem k dosavadnímu kategorickému postoji p. Ehrenbergera a jeho údajnému prohlášení „jen přes jeho mrtvolu“ – je nutné kvalifikovaně zjistit skutečný právní stav vlastnických práv nejen na katastru nemovistostí, možná i na soudu vhledem k zástavnímu právu. Bojíme se, aby při průtazích ve zjišťování, kdo je vlastně vlastníkem, nedošlo k nevratnému narušení či zničení památky svévolným zbouráním či jejím zapálení
SHK – pan Luboš Krejčí – dá získanou dokumentaci pro zahájení jednání k disposici
Ing. Navrátil pověří právníka pana JUDr. Radima Janků k neprodlennému zahájení jednání

ad 7) Informační tabule ve Slatině

 • Předpokládáme cca 9 panelů různé velikosti podle množství textu tak, aby tabule měla opravdu informační charakter.
  1. panel – jako hlavní by měl být umístěn před školou na Přemyslově náměstí – měl by obsahovat stručný nástin dějin Slatiny, informace o škole – školách ve Slatině, o Kapličce Sv. Floriána, o kapličce na Skalkách, orientační plánek Slatiny s vyznačením dalších informačních panelů – Ing. Reichstädter
  2. panel – u kostela – informace o kostele, hřbitově, památních na obě války – M. Buršíková
  3. panel – u Napoleonského kříže – proč zde stojí, zmínka o druhém pohřebišti na Matalchově ulici – I. Koukola
  4. panel – na Stránské skále – informace o této vzácné lokalitě – Ing. Vysočan
  5. panel – u Švédských valů – informace o této lokalitě -I. Koukola
  6. panel – ve Hlinku – jeho historie – Ing. Reichstädter
  7. panel – v Malé Slatince – její historie – M. Buršíková
  8. panel – v Osadě pod Stránskou skálou – její historie – Ing- Vysočan
  9. panel – na Přemyslově náměstí – historie Dvora a náměstí vůbec – Ing. Reichstädter
 • Ing. Navrátil projedná projekt na radě MČ, po schválení I. Koukola udělá předběžný rozpočet a navrhne organizační opatření k instalaci panelů, vše bude pak s konečnou platností schváleno na zastupitelstvi či radě MČ.

ad 8) Různé

 • Ing. Navrátil informoval, že se převádějí slatinská kasárna na MMB. Na lokalitu kasáren byl již vypracován a chválen územní plán a MČ bde trvat ne jeho dodržení
 • I. Koukola projedná s Vlast. Schildbergrem ml.zveřejnění článku o historii kasáren v AoS
 • na nároží ulic Budínská a Matlachová je druhé pohřebiště obětí Slavkovské bitvy. Máme soukromého dárce kamene na zhotovení malého pomníku jako upomínka, je potřeba jen zaplatit práci se zhotovením pomníku
 • zda jsou slatinská kasárna vedena na památkovém ústavě zjistí L. Krejčí

Příští zasedáné SHK bude 10. 4. 2008 na Přemyslově náměstí

Zapsala M. Buršíková
Brno 20. 3. 2008

Napsat komentář