Zápis ze 146. schůzky členů Slatinského historického klubu, konané dne 14. 11. 2012 na ÚMČ

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr K. Janiš, K. Červinka.
Nepřítomni: L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

1) Kontrola úkolů
2) Výstava Slatina na mapách.
3) Nové úkoly.
4) Různé

Ad 1) Kontrola úkolů

  • Informační tabule: v minimální variantě bude zpracována nejprve pro ČkoS (Reichstädter) a pak se rozhodne o dalším.
  • Slatina dříve a nyní – Zatím je připraveno 15 příspěvků o rozsahu asi 35 stran a
  • rozpracovány další 3 s uvažovaným rozsahem 35 stran, což je zatím pro vydání publikace žalostně málo (Reichstädter).
  • Totálně nasazení za Protektorátu – úkol trvá (Janiš)
  • Dlouho požadované vysazení dřevin za pomníky u hřbitova bylo provedeno.
  • Oprava Kapličky na Skalkách – odloženo na příští schůzi (Vysočan)
  • Výsadba zeleně a umístění laviček údajně naráží na nedostatek finančních prostředků ZMČ.

Ad 2) Výstava Slatina na mapách

Výstava Slatina na mapách skončila a byla 12. 11. zlikvidována. Její zhodnocení bude podrobně projednáno na příští schůzi SHK za přítomnosti přizvané Miroslavy Buršíkové (pro dnešní malou účast členů na schůzi výboru).

Ad 3) Nové úkoly

  • Karel Janiš zpracoval pro ČKOS stati Věra Sosnarová ve Slatině (4 str.). a Pojmenování ulic ve Slatině (2 str.).
  • Pro zcela fatální neúčast občanů a škol na výstavce „Slatina na mapách“ je nutno znovu posoudit uvažovanou realizaci výstavky „Slatina dříve a nyní“.
  • V souvislosti s tím také projednat znovu záměr a způsob zařazení obou těchto stati do Čtvrté knížky o Slatině

Příští 147. zasedání členů SHK bude ve středu 19. prosince 2012 v 9 hodin na ÚMČ.

Zapsal Bohumil Reichstädter
V Brně – Slatině 14. listopadu 2012

Napsat komentář