Zápis ze 139. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. dubna 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava „Slatina v historických mapách“
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • zavlečení paní Šmídové do Sovětského svazu po roce 1945 – prozatím úkol trvá, najít pamětníka či pamětnici se zatím nedaří

 • totálně nasazení v Německu – úkol trvá

 • paní Flodrová odpověděla v záležitosti pojmenování ulice Krejčí – dopis je přílohou zápisu

 • informační tabule – L.Krejčí vyfotografuje turistickou mapu Brna, aby do ní mohly být zaznačeny památky ve Slatině a bude pak předáno ÚMČ Brno-Slatina k dalšímu postupu

 • L. Krejčí pokračuje ve vyhotování srovnávání historických snímků se současnou situací

 • malby v cihelně – M. B. se podařilo zjistit bližší údaje o autorovi maleb v cihelně, a to:

Jedná se o rakouského malíře a grafika jménem Otto Rudolf Schatz. V létech 1915-1919 studoval ve Vídni na Umělecko-průmyslové škole, kde byl žákem Oskara Strnada, v roce 1925 mu byla udělena rakouská státní cena, v létech 1928-1938 byl členem vídeňského Hagenbundu, od roku 1946 Vídeňské secese. Pracoval jako ilustrátor, vyzdobil řadu literárních prací a publikací sociálně demokratické strany (ve třicátých letech byl jendím z mála společensko kritických autorů). V létech 1936-1937 pobýval ve Spojených státech amerických a také téhož roku se svou ženou, která byla židovka, emigroval do Brna. (pozn.: Právě v této době, neznámo kdy a jak dlouho, pobýval O.R.Schatz ve slatinské cihelně. Jeho žena potřebovala lékařskou péči, kterou jí poskytovala paní MUDr. Marie Máčelová-opět další informace o vzácné povaze slatinské paní doktorky, která se v době protektorátu nebála ošetřovat židovku.) V roce 1944 byli oba manželé internování v pracovním táboře, po válce se umělec usadil ve Vídni. O.R.Schatz byl především krajinář, maloval také žánry a zátiší. Jeho raně expresivní tvorbu vystřídala ve dvacátých letech inspirace novou věcností, počátkem čtyřicátých let se vrátil opět ke svým expresivním kořenům. Fotografie maleb na stěnách interiéru v cihelně, které pořídil B. Reichstädter před zbouráním cihelny, měly biblické náměty, a to asi vzhledem k tíživé situaci manželů.

 • dopis o hledně výsadby zeleně v pozadí pomníků u kostela – úkol trvá

 • K. Č. se pokusil získat studii o stavbě budovy pro slatinskou radnici, má příslib, že bude informován, pokud se postoupí dále v realizaci záměru

ad 2) Výstava „Slatina v historických mapách“

 • komentář o historických mapách M.B. velkou mírou již zpracovala

 • foto map L.K. rovněž připravuje, stjně jako chystá materiály L.V.

ad3) Nové úkoly

 • kromě hlavního nosného úkolu bylo dohodnuto:

 • L.K. vyfotografuje tablo s jubilanty v květinářství paní Hanušové

 • pokusíme se shromáždit přehled, jak vypadala stará domovní čísla

ad 4) Různé

 • dne 6. června v 17,30 na besedě slatinských seniorů promluví B. R. o slatinské historii

 • dne 26. dubna bude v 17,– hod. vzpomínková akce před kostelem na osvobození Slatiny

 • K.Janiš v dubnovém čísle Aktualit o Slatině informoval o vydávané encyklopedii o Brně

 • v dubnovém Metropolitanu je publikován článek L.Vysočana o domovním znamení na tzv. Švédském domě v Brně na Smetanově ulici

 • M. Buršíková měla v březnu 75. narozeniny

Příští schůzka bude 10. května 2012 v 9,– hodin

Zapsala M.Buršíková

Napsat komentář