Zápis ze 143. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. srpna 2012

Zápis ze 143. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. srpna 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava Slatina na mapách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • paní Anastasie Šmídová se jako provdaná jmenovala správně Langerová (dívčí jméno neznáme).Omyl, že byla známa mezi sousedy jako Šmídová vznikl s největší pravděpodobností takto: Františka Pouchlá (1899-1981) se provdala za Aloise Langra (1895-1925) a narodil se jim syn Ladislav Langer (1922-1993). Když Františka ve svých 26 letech ovdověla s 3-letým synem Ladislavem Langerem, provdala se později za Valentýna Šmída (1902-1977) a asi i Ladislavovi se obecně říkalo Šmídův chlapec. A když se pak oženil s Anastasií (1923-2011), asi už mezi sousedy pořád to byli Šmídovi. Ačkoliv byla Anastasie původem Ruska, zřejmě byla Sovětským svazem považována za legální emigrantku a nebyla tedy internována v některém sovětském gulagu po 2. světové válce tak, jako mnoho jejich spoluobčanů, kteří opustili Sovětský svaz po revoluci v roce 1917. Anastasie Langerová je spolu se svým manželem Ladislavem pohřbena na tzv. starém slatinském hřbitově.
 • informační tabule ve Slatině – B. Reichstädter připravuje pro MČ návrh.
 • Slatina dříve a nyní – L. Krejčí má připraveno cca 60 snímků staré Slatiny, k většině má již vyfotografován současný stav.
 • malby v cihelně – M. Buršíková zpracovala článek do AoS o autoru maleb v cihelně, B. Reichstädter má k dispozici pouze jeden snímek těchto maleb.
 • totálně nasazení – problematiku zpracovává K. Janiš, dá do AoS výzvu, aby se ozvali rodiny, z kterých pocházeli totálně nasazení občané.
 • obsah čtvrté knížky o Slatině – na příště bude proveden přehled již existujících nebo připravovaných článků či fotodokumentace.
 • výsadba dřevin za pomníky u kostela – pan Kvaš z MČ společně s K. Červinkou a M. Buršíkovou provedli prohlídku přímo na místě, p. Kvaš přislíbil zajistit výsadbu.
 • kaplička na Skalkách – obrátil se na nás pan MUDr. Mrázek a dohodli jsme se, že napíšeme společný dopis na MČ, kde uvedeme etapizaci jednotlivých oprav kapličky. L. Vysočan etapy navrhl, M. Buršíková stylizuje dopis na MČ. Tento rok doporučujeme v souladu s p. MUDr. Mrázkem pouze odhrnutí zeminy, která je nahrnutá ke zdi kapličky tak, aby se vytvořil ochranný prostor a kaplička nevlhla. Takto vytvořený mírný svah bude nutné zpevnit kameny.

ad 2) Výstava Slatina na mapách

 • všechny mapy má L. Krejčí již vytištěny
 • M. Buršíková zpracovala obsáhlý komentář k mapám o jejich vydavatelích, především ke starým historickým mapám, k novějším z 20. století nejsou dosud obsáhlejší běžně dostupné informace
 • pracovní skupina především L. Krejčí a L. Vysočan i K. Janiš a M. Buršíková má hotové výstavní exponáty pro téměř polovinu panelů. 16. 8. bude v 18,- hod. další schůzka, kde se předpokládá dokončení exponátů
 • paní vedoucí knihovny slíbila nechat udělat plakáty, zvoucí na výstavu
 • instalaci provedeme ve středu 12. září ráno
 • otevření výstavy pro veřejnost bude téhož dne a to v 10 hod. Pozveme naše zastupitele v čele se starostou p. Idesem a místostarostou p. Ing. Navrátilem – zajistí K. Janiš, ředitelky ZŠ ve Slatině a ředitelky Integrované střední školy polygrafické, Šmahova 110, paní Ing. Jarmila Šustrová – zajistí B. Reichstädter, Klub důchodců – zajistí K. Červinka
 • K. Janiš k článku L. Vysočana o názvu Slatina v AoS připojí pro slatinskou veřejnost pozvánku na výstavu

ad 3) Nové úkoly

Kromě úkolů , uvedených již v tomto zápise, bylo dohodnuto:

 • na příští schůzku každý člen připraví seznam článků do 4. knížky o Slatině
 • byli jsme vyzváni p. Ing. Navrátilem. abychom navrhli lokality, kde by se mohla vysázet zeleň – návrhy budou projednány na příští schůzce a pak odešleme dopis na MČ

ad 4) Různé

 • ak. malíř P. Šmaha nám dal k dispozici text otevřeného dopisu p. J. Idesovi z 16.2.2012, kde odmítá nebo nesouhlasí s některými rozhodnutí vedení MČ. Předmětem naší činnosti je především sběr dat o historii Slatiny a i když nás současnost zajímá, bereme dopis pouze na vědomí, protože dle právního řádu nejsme účastníky příslušných rozhodovacích procesů.
 • pan V. Schildberger ml. poslal L. Krejčímu e-mail, ve kterém upozorňuje, že se dá 6. října očekávat návštěva am. velvyslance a am. vojenského attaché na vzpomínkové akci u pomníku L. W. Kigginse. Kopii e-mailu předáme panu starostovi, aby byl informován.
 • Paní Stoklásková přislíbila M. Buršíkové darovat její studii o kapličce na Skalkách do našeho archívu.
 • Dne 19. srpna se dožívá náš nový člen klubu Karel Červinka 67 let. Všichni mu přejeme co nejpevnější zdraví a osobní pohodu.

Příští schůzka bude 13. 9 2012 v 9:00 hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 9. září 2012

Napsat komentář