Zápis z 140. zasedání členů Slatinského historického klubu dne 10. května 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Hosté: starosta MČ Brno-Slatina pan Jiří Ides a místostarosta pan Ing. Jiří Navrátil, které pan Reichstädter přivítal jako vzácné hosty s tím, že si jejich návštěvy velmi vážíme.

Program

 1. Informace o dění ve Slatině – pan Ides a pan Ing. Navrátil
 2. Kontrola úkolů
 3. Různé

ad 1) Informace o Slatině

 • pan starosta nám ukázal návrh na výstavbu tzv. střediska služeb, jehož součástí by měla být úřadovna pro úředníky MČ Brno-Slatina – radnice. Budova je navržena s jedním podzemním podlažím pro garáže a dvěma nadzemními podlažími a to na pozemku MMB ve správě MČ na Přemyslově náměstí 13. Skutečnost spodních vod, které nastupují ve sklepích na této straně Přemyslova náměstí, je brána v úvahu a je technicky řešitelná. Zastupitelstvo záměr stavby projednalo na svém zasedání. Doposud je budova na Přemyslově náměstí 13 sídlem Technických služeb, jejichž zřizovatelem je MČ a tyto budou přesunuty v případě stavby na jiné vhodné místo.

 • budova kina Beseda bude předmětem prodeje

 • probíhá konkurzní řízení na ředitele-ku ZŠ Přemyslovo náměstí 1, ředitele-ku MŠ Jihomoravské náměstí 5 a ředitele-ku Zařízení školního stravování Jihomoravské náměstí 2.

 • Plášť budovy ZŠ na Přemyslově náměstí l se bude zateplovat o prázdninách roku 2013. Otázka pamětních desek, umístěných na budově, bude ještě předmětem jednání.

ad 2) Kontrola úkolů

 • zavlečení paní Šmídové do Ruska v roce 1945 – úkol je ve sledování

 • totální nasazení občané v době Protektorátu – úkol trvá

 • informační tabule – L. Vysočan navrhl, jak by měly tabule vypadat, M. Buršíková vyfotografovala informační tabuli v Útěchově, B. Reichstädter bude pokračovat v návrhu.

 • foto Slatiny dříve a nyní – úkol trvá

 • malby v cihelně – úkol trvá

 • dopis ohledně výsadby dřevin v pozadí pomníků obětí světových válek – byl na MČ odeslán. Odezva dosud žádná.

 • Výstava Slatina v historických mapách – připravuje se

ad 3) Různé

 • K. Janiš zpracoval tři články o archeologických nalezištích v katastru Slatina a to jeden obecně o nalezištích, druhý o Stránské skále a třetí o Švédských valech. Kromě publikace v AoS bychom měli články publikovat i na webových stránkách našeho klubu.

 • Rovněž tak umístíme na WEB i články L. Vysočana o podzemí Stránské skály

 • Sl. Svobodová z Líšně se obrátila na M. Buršíkovou jako kronikářku s prosbou, zda existují ve Slatině nějaké materály, dokumnetující duchovní život ve Slatině, která je součástí líšeňské farnosti – materiály jí byly poskytnuty za příslib, že nám poskytne zpracovanou diplomovou práci

 • Paní tajemnici naší MČ, paní Stokláskové, byly poskytnuty všechny materiály o Kapličce na Skalkách a jejímu prohlášení za kulturní památku pro zpracování seminární práce

 • Divadelní soubor J. K. Tyla nás pozval na Setkání slatinských divadelníků u pířležitosti 70. výročí trvání souboru. Setkání bude 12.5.2012 ve 14,- hod.

Brno 10. 5. 2012
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář