Zápis ze 141. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. června 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, Ing. L. Vysočan

Omluven: L. Krejčí

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Kaplička na Skalkách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • pí Šmídová – úkol trvá
 • inf. tabule – zpracovává se
 • Slatina dříve a nyní – úkol rozpracován
 • malby v cihelně – bude zpracován článek do AoS
 • dřeviny za pomníkem – na náš písemný podnět nebylo reagováno, M. Buršíková osloví zástupce MČ osobně
 • Slatina na historických mapách – materiály pro výstavu jsou postupně zpracovávány, probíhají schůzky L. Krejčího, Ing. Vysočana a M. Buršíkové. Máme všechny dostupné historické mapy, kde i Slatina není uvedena a jsou již vyhotoveny kopie. Stejně tak je velkou mírou rozpracován komentář k mapám, který bude vhodný do 4. knížky o Slatině. Na výstavě budou jen velmi stručné popisky – o jakou mapu se jedná a z kterého je roku a zda je tam Slatina uvedena či ne.
 • MČ nám přidělila na uspořádání výstavy 5 000 Kč.
 • totálně nasazení občané v Německu – J. Štěpánek vypracoval dle svých vzpomínek seznam cca 20 slatinských občanů, kteří byli nasazeni na nucené práce pro Německo. K. Janiš obdržel z Městského archívu Brno povolávací dokumenty na nucené práce pro 5 občanů, více se v archívu nenašlo. V podstatě to koresponduje se seznamem J. Štěpánka. K. Janiš napíše o tom článek do AoS.

ad 2) Kaplička na Skalkách

Dne 30. dubna 2012 přijala Rada MČ Brno-Slatina následující usnesení:

„Bere na vědomí zapsání kapličky na Skalkách Ministerstvem kultury do seznamu kulturních památek .

Žádá o předložení zjednodušeného projektu opravy kapličky s vyznačením možné etapizace, vyjádření NPÚ s opravou kapličky a informaci o případných žádostech o dotační programy na opravu.“

 • vstřícný postoj Rady MČ k opravám kapličky je zárukou, že kaplička bude opět v plné kráse.
 • pro letošní rok to nepřipadá v úvahu, ale dle dohody s novým majitelem zahrady bychom každoročně připravili den tzv. otevřených dveří, v tomto případě brány, aby si zájemci mohli kapličku prohlédnout. Uvažujeme o červenci, na svátek sv. Kryštofa, patrona cestovatelů, protože kaplička byla postavena na paměť kolize cestovního kočáru, která dobře dopadla.

ad 3) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů v předcházejících bodech bylo dohodnuto:

 • Příprava 4. knížky o Slatině: každý člen připraví za sebe, co by mělo v knížce být uvedeno
 • udělat rekapitulaci starých fotografií Slatiny – zejména B. Reichstädter.
 • B. Reichstädter pošle na slatinské školy dopis s návrhem, ža bychom pro děti ve všech třídách uspořádali cyklusy přednášek o Slatině

ad 4) Různé

B. Reichstädter měl přednášku o historii Slatiny pro důchodce na Staré radnici, která se všem velmi líbila.

Pro naši informační tabuli připravili L. Krejčí a M. Buršíková novou expozici o to o Kapli s. Floriána a Kapličce na Skalkách, jako o dvou kulturních památkách, zapsaných v seznamu Ministerstva kultury.

Příští schůzka bude v 9:00 hod. ve čtvrtek 12. července 2012.

Brno 14. 6. 2012

Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář