Zápis ze 144. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. září 2012

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, K. Červinka, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava „Slatina na mapách“
 3. Čtvrtá knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – úkol trvá
 • Slatina dříve a nyní – na úkole se intenzivně pracuje
 • totálně nasazení za Protektorátu – úkol trvá
 • výsadba dřevin u pomníků – dosud není realizováno, K. Červinka bude sledovat
 • oprava Kapličky na Skalkách – dopis vč. etapizace oprav stavby je předán na MČ, garantem za SHK je L. Vysočan, v součinnosti s p. MUDr. Mrázkem projedná realizaci 1. etapy, tj. odhrnutí zeminy od stavby ještě v tomto roce
 • na výzvu p. Ing. Navrátila, abychom podali návrh, kde by bylo vhodné vysadit další zeleň, jsme se shodli na následujícím:
  • osadit nejlépe oboustranně kolem vozovky Přemyslovo náměstí směrem od Kaple sv. Floriána až k parku vhodnými stromy menšího vzrůstu, kvetoucími, např. ibišky, příp. sjednotit výsadbu sakurami, tak jak je realizována u Slunečního dvora
  • doplnit výsadbu na Matlachově ulici a nemusí to být shodná s již vysazenými javory
  • vysadit stromy na ulici Krejčího, snad jen po levé straně a
  • osázet mini náměstíčko v Osadě pod Stránskou skálou
 • záměrem je i zlepšit ovzduší kolem dopravně zatížených vozovek při ulicích Krejčího a Matlachové

ad 2) Výstava Slatina na mapách

 • Výstava byla v pobočce Knihovny J. Mahena ve Slatině zahájena 12. září t.r. Zahájení se kromě členů SHK zúčastnil předseda MČ p. Jiří Ides a místopředseda p. Ing. Jiří Navrátil a přišla i ředitelka ZŠ na Jihomoravském náměstí paní Mgr. O. Bauerová a vyučujícím dějepisu na škole p. Mgr. Bláhou a s dětmi z 6. třídy.
 • Zajímavý výklad a výstavou provedl PhDr. K. Janiš.
 • Dostalo se nám uznání naší práce p. Idesem i p. Navrátilem, pochvala nás potěšila.
 • Fota map, které udělal L. Krejčí, vypadají na panelech velmi hezky a tak se vlastně největší mírou on zasloužil o pochvalu.
 • Dle názoru K. Janiše jsou vysvětlující texty k historickým mapám, které vypracovala M. Buršíková, zbytečně podrobné.
 • Vedoucí knihovny je velmi vstřícná a ochotná, nechala udělat hezké plakátky k této výstavě.
 • Doufejme, že slatinská veřejnost výstavu hojně navštíví.
 • L. Vysočan umístil na výstavě pamětní knihu pro návštěvníky.

ad 3) Čtvrtá knížka o Slatině

Do připravované čtvrté Knížky o Slatině prozatím uvažujeme s následujícím obsahem:

 • Infotabule Slatiny (Reichstädter)
 • Ing. Erich Roučka o sobě (Janiš)
 • Moje Slatina (Reichstädter)
 • Jak vznikla Malá Slatina (Buršíková)
 • Konec slatinských kasáren (Vysočan)
 • Občanské sdružení Přemyslovo náměstí (Kadleček)
 • Podzemí pod Stránskou skálou (Vysočan)
 • Pravěké nálezy na katastru Slatiny (Kos)
 • Slatina ve světle archeologie – Stránská skála (Janiš)
 • Slatina ve světle archeologie – Švédské šance (Janiš)
 • Ulice Krejčího (Reichstädter)
 • Ulice Na ráji (Reichstädter)
 • Slatina dříve a nyní (Reichstädter a Krejčí)
 • Slatina na starých mapách (Buršíková a Krejčí)
 • Slatinské tragedie
 • Zastupitelstvo MČ Brno-Slatina (Janiš)
 • Vlastička Dostálová ze Stránské skály (Vysočan)
 • Autor maleb v cihelně (Buršíková)
 • Z historie slatinského tenisu (Buršíková)
 • Klub seniorů ve Slatině (Červinka)
 • ??? Občanská sdružení ve Slatině (Buršíková)
 • ??? Vývoj počtu obyvatel ve Slatině (Buršíková)
 • Domovní čísla ve Slatině (Krejčí, Vysočan)

ad 4) Nové úkoly

Kromě hlavního nosného úkolu bylo dohodnuto:

 • K. Janiš umístí do AoS výzvu, aby nám občané půjčili staré fotografie ze slatinského života
 • Historie dopravního spojení Slatiny s Brnem – každý dle svých možností nachystá materiály a na příští schůzce bude provedena koordinace

ad 5) Různé

 • Občané na různých místech si zkracují cestu mimo zbudované chodníky, bylo by vhodné tyto, zpravidla v trávě vydupané, chodníčky zmapovat a navrhnout pak jejich legalizaci vydlážděním či jiné řešení
 • Doporučujeme vedení ÚMČ zvážit umístění více laviček pro občany, např. před areálem Spartaku mezi trafikou a semaforem, aby si starší lidé mohli při cestě z Alberta s nákupem odpočnout a dát několik laviček na Podstránskou ulici k zastávce tramvaje č. 10.
 • M. Buršíková provedla zúčtování dotace 5 000 Kč na instalaci výstavy a vyúčtování předá na ÚMČ.
 • Kronika za rok 2011 je již hotová a M. Buršíková ji předá k tisku do Integrované střední školy polygrafické ve Slatině.
 • Radomír Černoch, M.Sc. umístil na WEB všechny slatinské kroniky od roku 2003 a je možno si je prohlédnout na adrese: http://historickyklub.g6.cz/kronika/. Kroniky jsou zde bez příloh, které jsou tvořeny různými výstřižky z novin, fotografiemi, diagramy o počasí apod. V Brně pravděpodobně žádná městská část vymoženost mít svou kroniku i na internetu nemá.

Příští schůzka bude 11. října 2012 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13.9.2012

Napsat komentář