Zápis z 80. schůzky členů Slatinského historického klubu ze dne 9. 8. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Omluven: F. Sklenář

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pamětní deska A. Tillhonovi
 3. W. L. Kiggins
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • dosud nedošla žádná odpověď na dopis do USA
 • došly odpovědi na dotaz o hasičském znaku, který byl nalezen při vyzvedávání amerického letadla – Hasičské muzeum ve Velkých Svatoňovicích a Muzeum hasičského hnutí v Přibyslavi – nalezený hasičský odznak byl používán v letech 1901až 1922. Místní hasičský sbor dostal kopie dopisů a dokumenty budou založeny v Historickém archívu
 • úkoly k zajištění odhalení pomníku W. L. Kigginse budou monitorovány v bodě 3 tohoto zápisu
 • L. Krejčí zpracoval přehled všech článků za rok 2006 a 2007, týkajících se slatinské historie

ad 2) Pamětní deska A. Tillhonovi

Ing. Reichstädter navrhl a všemi členy bylo jednomyslně schváleno, aby u příležitosti 100. výročí úmrtí nadučitele Antonína Tillhona v roce 2008 mu byla odhalena na hřbitově pamětní deska. Předpokládá se náklad na zhotovení do 10 000 Kč – B. Reichstädter napíše žádost na ÚMČ Brno – Slatina, aby částka byla zařazena do rozpočtu na rok 2008. M. Buršíková dojedná na vedení farnosti v Líšni souhlas, aby deska byla umístěna na venkovní zdi kněžiště kostela ve Slatině.

ad 3) W. L. Kiggins

 • Ing. Vysočan připraví tzv. ohlášení stavby na Stavební úřad ve Slatině
 • M. Buršíková zajistí souhlas vlastníků sousedních parcel – manželé Jahodovi a líšeňská farnost
 • M. Buršíková zajistí, zda na farnosti v Líšni lze nalézt dopis německého velitelství v roku 1944 a zda mají knihu zemřelých, v které by byl záznam o pohřbení W. L. Kigginse
 • I. Koukola informoval o antropologickém výzkumu ostatků letce – doc. Drozdová
 • zpracovala odborný posudek
 • I. Koukola připravuje pamětní brožuru k této akci
 • vlajkové stožáry dodá S.P.M.B. v rámci sponzoringu
 • pořadatelská služba při akci – zajistí I. Koukola
 • účast hasičů dohodla M. Buršíková
 • informace v místním rozhlase – I. Koukola, pí Jochmanová
 • článek do Aktualit, které vyjdou první dny v říjnu, s pozváním – zajistí K. Janiš
 • rovněž tak pozvání na oslavy 28. října – K. Janiš
 • zakrývací roušku na pomník – M. Buršíková

ad 4) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • M. Buršíková vyhledá v HK korespondenci ohledně Fügnerova sadu – L. Vysočan zjistil, že dohodnutá a slíbena oprava v katastrální mapě není provedena
 • B. Reichstädter připraví přehled u kterých legionářů a domobranců máme foto a u kterých nám chybí
 • J. Štěpánek nám zapůjčí k ofotografování jak vypadal originální slatinský kroj

ad 5) Různé

 • V AoS bylo chybně uvedeno, že Ondřej Veselý byl obětí 1. světové války – ve skutečnosti byl v 1. světové válce legionářem a zahynul až v 2. světové válce
 • L. Krejčí připravil do archívu některé historické fotky
 • kontakt na Lubomíra Krejčího:adresa Tuřanka 42, tel. 545 217 233, nar. 2. 7. 1951, e-mail: schneider 380@centrum.cz
 • 15. 8. je schůzka u starosty p. Ing. Navrátila (Kiggins)

Brno 9. 8. 2007
Zapsala

Napsat komentář