Zápis z 101. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 4. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K.Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Omluven: I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Kaplička na Skalkách
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1. Kontrola úkolů

 • chybí životopisy
 • Švédské valy – úkol trvá
 • dokumentace Dvora – úkol trvá
 • vyfotografovat areál SK Slatina – úkol trvá
 • osud rodiny Šímovy -úkol trvá
 • výstava o legionářích – MČ nám přislíbila 5 000 Kč na náklady, spojené s přípravou materiálů pro výstavu. M. Buršíková dohodne s vedoucí knihovny paní Tomanovou, kdy má volný termín pro výstavu příp. zda má k disposici panely.. B. Reichstädter s L. Krejčím připraví scénář výstavy.
 • pamětní deska Ondřeji Veselému – MČ nám přislíbila 15 000 Kč na zhotovení a instalaci desky. K. Janiš dohodne na MČ způsob výběru zhotovitele. Máme dobré zkušenosti s panem Zavřelem, který nám zhotovil pamětní desku na Antonína Tillhona.

ad 2. Kaplička na Skalkách

 • B. Reichstädter připravil dopis k zveřejnění v AoS, prozatím jej pozdržíme
 • Ministerstvo kultury ČR, pravděpodobně na základě osobního dopisu vedoucí oddělní památkové péče paní Ulbrichové, zaslalo požadavek na MMB a Jhm kraj, aby předali své stanovisko.
 • Památkový úřad v Brně své vyjádření již zaslal v roce 2006
 • Na katastrální mapě z roku 1905 je kaplička zaznačená jako kolečko, na kterém je křížek a v té době to byl až do poloviny 20. století líšeňský katastr, teprve pak to bylo zařazeno jako katastr slatinský.
 • Paní Anežka Šťastná dotyčný pozemek koupila v roce 1947 od paní Benešové z Líšně a kupní smlouva nikde nezmiňuje, že je na pozemku nějaká stavba. Nové p. č. je 663, staré je 4113/1 a 4113/5 a kaplička je v přílozre kupní smlouvy zaznamenána jako půlkruh, základnou dole, který má na vrcholku malé esíčko.
 • Paní Topolská z Památkového úřadu upozornila na současně platný zákon, že majitel pozemku a majitel stavby na něm není automaticky totožný, že mohou být majitelé rozdílní, což je evidentně případ kapličky. Kdo ale je majitelem kapličky se dosud nepodařilo zjistit. V případě, že se majitel nenajde, musí příslušný správní orgán vydat a vyvěsit veřejnou vyhlášku, aby se majitel přihlásil a předložil průkazné doklady, jak kapličku získal do svého vlastnictví. Pokud se nikdo nepřihlásí, pak by kaplička připadla státu a je pak na rozhodnutí, zda se pozemek pod kapličkou vykoupí a zřídí se věcné břemeno přístupu ke kapličce nebo nebo se zřídí jen věcné břemeno přístupu ke kapličce.
 • M. Buršíková se pokusí na KÚ zjistit bližší údaje o vyhlášeném konkurzním řízení. GE Money Bank nemá ve své evidenci insolvenční řízení proti K. K., zřejmě nesplacený úvěr zůstal v evidenci banky „Agrobanka v likvidaci“.

ad 3. Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů v předcházejících bodech tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • postupně bude kolovat návrh textu 3. Knížky o Slatině (bez fotografií), tak jak shromáždil a připravil B. Reichstädter
 • K. Janiš připraví pro SHK stručnou zprávu, jaká je situace ohledně kasáren ve Slatině

ad 4. Různé

 • kříž na hřbitově je opraven, bylo by dobré vědět, zda je kříž původní nebo jej opravitelé museli udělat nový, protože jim litina nešla svařit
 • byl projednán návrh MČ na přemístění pylonu ze stávající lokality k pomníku obětí I. i II. světové války před kostelem Povýšení sv. kříže ve Slatině. Domníváme se, že přemístění není v pravomoci MČ, protože umístění pylonů bylo z rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva města Brna po II. světové válce situováno do pěti okrajových míst města Brna tak, aby tvořilo pěticípou hvězdu a připomínalo, kudy postupovala Rudá armáda do města, příp. postupovala za ustupujícími německými vojsky. Nápis na pylonu ve Slatině zní: „Vítěznou cestou od Šitbořic útočili k Brnu rudoarmějci v předvečer 26. 4. 1945“. Rozhodnutí o případném přemístění pylonu by tedy asi náleželo zastupitelstvu města Brna. Myšlenka, aby pomníky všem obětem I. i II. světové války byly soustředěny před slatinským kostelem, je logická a i když známe jména pouze 18 rudoarmějců a 6 vojáků bohužel nebylo identifikováno, určitě by si všichni zasloužili mít víc než hrob neznámého vojína na hřbitově.

Příští schůzka bude 14. 5. 2009 v 9,– hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 16. 4. 2009

Napsat komentář