Zápis ze 102. schůzky Slatinského histotrického klubu dne 14. května 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Omluven: I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Pamětní deska Ondřeje Veselého
 3. Výstava legionářů
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • chybí životopisy
 • Švédské valy – úkol trvá
 • dokumentace Dvora -úkol trvá
 • foto areál Slatina – úkol trvá
 • osud rodiny Šímovy – úkol trvá
 • situace o kasárnách – úkol trvá

ad 2) Pamětní deska Ondřeje Veselého

Na pořízení pamětní desky Ondřeje Veselého nám MČ Brno – Slatina přispěla částkou 15000 Kč, které našemu občanskému sružení byly poskytnuty v hotovosti 16. května. Peníze převzala M. Buršíková a budou zúčtovány jako příjmová položka v pokladním deníku OS.

Jako nejsolidnější a přitom nejlevnější se nám jeví pan Zavřel, který nám již zhotovil pamětní desku Atonína Tillhona a byl vybrán i MČ Brno – Slatina na zhotovení pomníku americkému letci W. L. Kigginsovi.

Předpokládaný text nápisu na desce: „V tomto domě žil Ondřej Veselý, narozený 28. XII. 1897, ruský legionář, listonoš, místní osvětový pracovník. Za odbojovou činnost popravený v roce 1944.“

M.Buršíková naváže spojení s paní Marií Plotěnou, akademickou malířkou žijící ve Slatině s tím, zda by chtěla a mohla navrhnout výtvarný návrh desky vč. nakreslení podobizny O. Veselého tak, aby ji bylo možno vyrýt na žulovou desku.

ad 3) Výstava legionářů

 • B. Reichstädter vypracoval následující scénář výstavy:
 • Úvodní slovo
 • seznam legionářů
 • dochované portréty (bohužel u některých legionářů se podobenky nedochovaly)
 • snímky z cest legionářů
 • snímky legionářských vyznamenání a medailí
 • foto lodí, které odvážely vracející se legionáře a měst, kudy legionáři procházeli
 • mapu Sibiře a trasy, kudy legionáři procházeli
 • foto vojenských legionářských stejnokrojů
 • poděkování za spolupráci
 • výzvu k občanům o zapůjčení dosud neznámých materiálů
 • M. Buršíková dohodla s paní Tomanovou, vedoucí knihovny termín pro výstavu – bude to září 2009.
 • L. Krejčí změřil rozměry panelů – výška 116 cm, šířka 41 cm a je jich 10 kusů. Teoreticky by se na jeden panel vešlo 10 papírů formátu A4.
 • V nejbližší době se sejdou B. Reichstädter, L. Krejčí a M. Buršíková, aby dojednali bližší podrobnosti a organizační zabezpečení. Velká váha bude padat na L. Krejčího, který zajistí tisk foto i textů.
 • MČ Brno – Slatina nám na náklady spojené s výstavou poskytla 5 000 Kč. Peníze 16. 5. 2009 převzala M. Buršíková a budou v pokladním deníku OS zaúčtovány jako příjmová položka.
 • V ruských legiích sloužilo 33 občanů ze Slatiny, v italských legiích sloužilo 7 slatinských občanů a ve francouzských legií byli 3 slatinští občané.
 • Informace o legionářích byla získány z mnoha zdrojů, nejvýznamnější a dokumentačně nejhodnodnotnější jsou materiály, které ofotografoval L. Krejčí ve Vojenském historickém muzeu v Praze.

ad 4) Nové úkoly

 • kromě základního nosného úkolu členů klubu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • napsat do prázninového čísla informaci, že v září se chystá legionářská výstava – K. Janiš

ad 5) Různé

 • B. Reichstädter zpracoval přehled všech článků, které byly publikovány ve SLATINSKÝCH NOVINÁCH OKO. Materiál má 19 stran a bude určitě dobrou pomůckou při hledání některých informací.
 • Ing. Reichstädter podepsal smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Brno – Slatina a to 15 000 Kče na pamětní desku O. Veselého a 5 000 Kč na náklady spojené s instalací výstavy o legionářích. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům nám MČ nemohla poskytnout prostředky na informační panel.
 • z MČ jsme obdželi fotokopii z časopisu Art antiques o slatinském rodáku B. Vašulkovi, ve světě známém jako Woody Vasulka. Bude založeno v HAS.
 • Pan Jiří Ides napsal informativní dopis správci konkurzní podstaty úpadce Karla Konečného, panu Mgr. Bezděkovi, s tím, že na parcele č. 663 k.ú. Slatina se nachází historická kaplička, která není předmětem zástavního práva a tedy ani součástí konkurzní podstaty.
 • L. Krejčí zhotovil další fotokopie pro sekci foto našeho archívu i pro slatinskou kroniku, podařilo se mu ze zapůjčené hasičské kroniky zvěšit malou fotografii průčelí školy na Přemyslově náměstí, na které je zřetelně vidět sv. Alois, patron žáků a studentů
 • publikace článku o Kapličce na Skalkách, který napsal B. Reichstädter, se prozatím odkládá
 • ozvala se paní Sajdová z a.s. Jižní centrum Brno, zda nemáme nějaký materiál o kasárnách. Bohužel nemáme.

Pan Jan Štěpánek, člen našeho klubu, se 9. května dožil 88 let a to v mimořádné fyzické i duševní svěžesti. Pan Štěpánek je velice platným členem, jeho vzpomínky jsou unikátní stejně jako znalosti ze života staré Slatiny. Do dalších let mu všichni přejeme vše nejlepší, pohodu a předvším zdraví.

Příští schůzka bude 11. června 2009 v 9,- hod.

Zapsala M. Buršíková
Brno 14. 5. 2009

Napsat komentář