Zápis z 100. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12.3. 2009.

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Jako host navštívil naši jubilejní schůzku starosta MČ Brno – Slatina Ing. J. Navrátil

Program

l. Kontrola úkolů
2. Stránská skála
3. Malé bilancování činnosti klubu
4. Nové úkoly
5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

dosud chybí životopisy – IK a LK
Švédské valy – IK – úkol trvá
Kaplička na Skalkách – veškeré naše apely na záchranu památky z roku 1726 jsou dosud marné. Na dnešní schůzce přislíbil účinnou pomoc p. starosta s tím, že na MČ bude oficielně pověřen některý pracovník, který bude odpovědný za důsledný postup pro záchranu této druhé nejstarší památky ve Slatině
dokumentace Dvora – KJ – úkol trvá
výstava o legionářích – BR – úkol trvá. Požádali jsme o dotaci z rozpočtu MČ na tuto akci
požadavky na dotace v roce 2009 byly na MČ předány
na přípravě 3. knížky o Slatině se pokračuje
vyfotografovat areál SK Slatina – LK -úkol trvá
osud rodiny Šímovy – LV -úkol trvá
pamětní deska O. Veselému – IK – na příští schůzce předloží návrh řešení

ad 2) Stránská skála

Ing. Vysočan informoval o své korespondenci s DPMB ve věci líšeňské dráhy a nesprávně užívaném názvu Stránské skály jako Švédské valy – bude založeno v našem archívu
Příští týden má proběhnout schůzka pracovníků CHKO o Stránské skále a chtějí účast zástupce MČ na této schůzce. Ing. Vysočan pozval Ing. Navrátila.

ad 3) Malé bilancování činnosti Slatinského historického klubu

Ustavující schůzka proběhla 22. března 2001, tehdy se ještě užíval název „kroužek“, teprve později došlo k přejmenování na „klub“. Klub fungoval jako subkomise kulturní komice MČ Brno – Slatina. Po zrušení kulturní komise vyvíjel klub svou činnost jako neoficiální sdružení občanů, tolerované MČ. V roce 2008 byl Slatinský historický klub schválen Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení.

Původních 5 zakládajících členů (PhDr. Karel Janiš, Jan Štěpánek, František Sklenář, Miroslava Buršíková a v čele Ing. Bohuslav Reichstädter, CSc.) doplnil Jaroslav Hrubý, Ing. Lubomír Vysočan, Ivo Koukola a Lubomír Krejčí. Bohužel k naší lístosti Jaroslav Hrubý v roce 2006 zemřel a v roce 2008 zemřel František Sklenář. Oba citelně postrádáme.

Smyslem činnosti klubu je monitorovat historii Slatiny a vyhledávat nové neznámé skutečnosti z její historie, poznatky veřejně publikovat a schraňovat písemné i hmotné památky vč. fotografií ze Slatiny. Zřídili jsme archív historických archiválií – počet písemností vč. hmotných reálií se blíží k číslu 1 200 a archív fotografií má téměř 1 000 kusů. Nové poznatky jsou pravidelně publikovány v Aktualitách o Slatině.

K. Janiš navíc pravidelně zveřejňuje v rubrice “připomínáme si“ data významných osob i událostí.

Byla vydána Knížka o Slatině, jejíž autorem je Ing. B. Reichstädter, CSc. a Druhá knížka o Slatině – což je práce kolektivu autorů v čele s Ing. B. Reichstädterem CSc.

Velkou akcí byl vzpomínkový večer s lampionovým průvodem od Kaple sv. Floriána směrem k Napoleonskému kříži u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova v prosince 2005.

V roce 2007 byl z iniciativy klubu v čele s Ivo Koukolou odhalen u kostela Povýšení sv. kříže pomník jedinému americkému letci, který zahynul na území Brna, Williamu L. Kigginsovi. Akci předcházelo nalezení a vyzvednutí trosek letadla, (a k překvapení i zbytku tělesných ostatků,) se kterým byl tento mladý američan sestřelen. Celá akce měla dosah až na velvyslanectví USA a velitelství péče o ostatky amerických občanů, kteří zahynuli v bojích během II. světové války, sídlícím v Ramsteinu v Německu. Zástupcům americké strany byly nalezené zbytky ostatků W. L. Kigginse předány při slavnostním aktu v brněnském krematoriu. I. Koukola zpracoval velice žádanou pamětní publikaci s články kvalifikovaných autorů. Kniha měla takový úspěch, že I. Koukola vlastním nákladem vydal novou, obsahově rozšířenou, publikaci, která se prodává v knižních prodejnách.

V roce 2008 byla slavnostně odhalena pamětní deska Antonínu Tillhonovi, nejdéle sloužícímu učiteli ve Slatině a slatinskému Čestnému občanu. Protože MČ neměla na tuto akci finanční prostředky, zaplatili zhotovení i instalování desky členové Slatinského historického klubu.

V současné době je zpracovávána celá problematika slatinských legionářů i obětí I. i II. světové války. I když se členové klubu snaží při shromažďování materiálu pomáhat, největší tíha leží na B. Reichstädterovi, kterému vyhledává a fotografuje veškeré materiály ve Vojenském historickém archívu v Praze Luboš Krejčí, čímž nesmírně obohacuje historickými dokumenty naši znalost této problematiky.

Připravujeme články pro tzv. Třetí knížku o Slatině, jejíž vydáníbude pravděpodobně po finanční stránce problématické. Kromě legionářské problematiky a o obětech obou světových válek bude zde rozsáhlé pojednání o Stránské skále, které zpracoval Ing. Vysočan. Chtěli bychom do knížky zahrnout i pojednání o Švédských valech. Jsou to dvě významné slatinské lokality. Do knihy jsou připraveny i další články s novými poznatky z historie Slatiny.

J. Štěpánek jako pamětník nesmírně obohatil historii o vzpomínky na život ve Slatině, které by zcela určitě zapadly v zapomenutí a jako náčelník Sokola přispěl nejen vzpomínkami, ale i cennými archiváliemi do našeho historického archívu.
B. Buršíková je od roku 2003 místní kronikářkou a v kronikách se snaží zachytit nejdůležitější slatinské události slovem i fotodokumentací.

Na dnešním zasedání krátce velice kladně zhodnotil naši činnost i pan starosta Ing. Navrátil.

ad 4) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
napsat žádost na MČ o zaplacení ještě jedné cesty do Prahy do archívu – M. Buršíková

ad 5) Různé

J. Štěpánek daroval do našeho archívu unikátní materiály o slatinském Sokolu
v pondělí 16. 3. bude v pobočce Knihovny J. Mahena ve Slatině akce pro zvýšení čtenářského zájmu mezi dětmi. Začátek je 9.30 hod.

Přístí schůzka bude 9. dubna 2009 v 9*,- hod. na Přemyslově náměstí 3.

Brno 11. 3. 2009
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář