Zápis z 61. schůzky členů Slatinského Historického kroužku ze dne 9. 2. 2006 na Přemyslově náměstí 3

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, Ing. Vysočan, jako host Ing. J. Navrátil, starosta MČ Brno – Slatina

Omluven: I. Koukola, J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Příprava výstavy k 700. slatinskému výročí
 3. Druhá knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Úprava pomníku padlým: ÚMČ nám na náš dopis odpověděl, že pomník obětem I. a II. světové války není kulturní památkou a MČ nemá ve svém rozpočtu v roce 2006 peníze na úpravu po odpadlých fotografiích a náš požadavek by bylo možno řešit v rozpočtu na rok 2007. Předpokládáme náklad do 10 000 Kč. Pan starosta nás informoval, že pokud by se jevilo, že by byl prostor ve finančních prostředcích v roce 2006, byla by oprava provedena ještě v tomto roce. Musíme k tomu konstatovat, že slatinský pomník je jako památka uváděn v knize Mileny Flodrové. Navíc bychom si měli být všichni vědomi, že právě zmařené životy svým dílem přispěly tomu, abychom mohli svobodně žít a vzdát těmto obětem čest je naší morální povinností.
 • Osobní data p. Zoubka – úkol trvá
 • Ing. Vůjtová obdržela od Mgr. Kosa Souhrnný materiál o provedených archeologických výzkumech na území Slatiny vč. 2 fotografií kostrových hrobů a 3 fotografií z výzkumů na Švédských valech. I když je všeobecně známo, že slatinské území bylo osídleno již v pravěku, je materiál tak zajímavý, že jej budeme prezentovat i na připravované výstavě na jednom panelu.
 • informace p. Vysočana o Stránské skále se překládá na březnové zasedání jako hlavní bod
 • Švédské valy a švédská tažení – úkol trvá
 • výstava uměleckých exponátů, plánovaná na duben 2006 – p. starosta nechal rozeslat zvací dopisy

ad 2) Příprava výstavy k 700. slatinskému výročí

 • první autentická zmínka o Slatině je dle pergamenu, uloženého ve Státním archívu Opava, pobočka Olomouc, v tzv. arcibiskupském fondu, 23. 2. 1306. Je samozřejmé, že Slatina existovala dávno před tímto datem. Víme o neúspěšném sporu dvou bratří s olomouckou kapitulou, kteří se nechtěli smířit s tím, že obec ves Slatina odkázal jejich otec církvi a ne jim a to bylo v roce 1247. Takže ves má určitě delší historii, než dokládají písemnosti. Jako první nezpochybnitelné historické, písemně doložené, datum je tedy považováno datum na pergamenu z 23. 2. 1306.
 • místo panelu s historickým odíváním bude instalován panel o pravěkém osídlení na území Slatiny
 • nutno prověřit stav panelů – s pí. Jochmanovou – B. Reichstädter, M. Buršíková
 • fotografie p. Ing. Cenek by měl mít zhotovené do 15. 2 , aby bylo možno napsat popisky – B. Reichstädter
 • pí Jochmanová zhotoví hlavní nadpisy panelů
 • čestní občané Slatiny – budou na samostatné nástěnce – dohodne s pí. Jochmanovou B. Reichstädter, M. Buršíková
 • Ing. Vysočan zjistí, zda by I. Koukola měl k dispozici dostatečně velké papíry na pokrytí ploch panelů
 • pokud by bylo možno panely pokrýt vhodným papírem, pak by se fotografie lepily na papír buď lepidlem nebo samolepkami
 • sál bude rezervován od čtvrtka 23. 2.od 8 hod., aby příprava sálu i výzdoby mohla být provedena v klidu – zajistí ÚMČ
 • zvláštní nástěnku na téma Rozvoj Slatiny zajistí ÚMČ
 • panely jsou jednostranné
 • dle p. starosty bude vhodné, aby členové SHK zajistili při vernisáži službu u panelů s případným vysvětlením
 • dozor v neděli zajistí radní, v pondělí a úterý pracovníci ÚMČ
 • na stole budou dispozici na prohlížení dva kalendáře, které vydal ÚMČ
 • návštěvní knihu – zajistí ÚMČ
 • SHK předá adresy, komu by se jako spolupracujícím institucím s SHK, měla zaslat pozvánka na vernisáž
 • ÚMČ požádá policii o zvýšený, zejména noční , dohled během výstavy
 • budou pozváni místní hasiči jako dozor z důvodu bezpečnosti – po dohodě s pí Jochmanovou zajistí F. Sklenář
 • Ing. Vysočan zjistí u . Ing. Cenka, na jakém papíře budou vystavované fotografie

ad 3) Druhá knížka o Slatině

 • Ing. Cenek zapracoval do textů všechny připomínky či dodatky z 11/2005
 • poslední verze byla pouze čtena v počítačích B. Reichstädtera a M. Buršíkové – připomínky budou předány Ing. Cenkovi
 • obsah knížky nutno ještě doplnit o texty: Čestní občané Slatiny, články o kostele a přístavbě kostela p. Fialy a p. Streita (má v počítači p. Cenek), článek K. Janiše o získání dokumentu v roku 1306, Živnostníci na Nové čtvrti J. Hrubého, otázkou zůstává fotografická konfrontace snímků staré a nové Slatiny je nutné znovu probrat všechny fotografie, aby se nevyskytovaly 2x
 • u medailonů nutno uvážit, zda fotografie dát před text článku a nechat prostor kolem fotografie volný nebo fotografie dát hned za nadpis napravo a volný prostor vlevo zaplnit už textem
 • po skončení výstavy by se práce na Druhé knížce o Slatině měly rozběhnout už naplno
 • mimochodem musíme ale konstatovat, že na starých obrázcích je vidět, že slatinské ulice byly lemovány stromy, zatímco nyní máme stromy jen na Tilhonově ulici a několik mladých stromků na Matlachově ulici a na Tuřance je souvislý pás keřů, jinak jsou ulice valnou většinou bez souvislé zeleně

ad 4) Nové úkoly

kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • L. Vysočan připraví na výstavu foto Stránské skály a s. Ing. Cenkem dohodne reprodukci
 • bude připraven seznam, komu musíme darovat výtisky Druhé knížky o Slatině, zejména archívům, které svou vstřícnost tímto podmínili a navrhnout rozsah autorských výtisků
 • zajistit zákon o kulturních památkách – K.Janiš, abychom věděli, co přesně je možno považovat za kulturní památku, třeba nezapsanou v seznamu národních kulturních památek
 • článek o vernisáži napíše K. Janiš
 • bylo už zaplaceno za koně při pietní vzpomínce 1. 12. 2005 ? – I. Koukola

ad 5) Různé

 • v Knize Mileny Flodrové o pamětních deskách v Brně je uváděna pamětní deska Jana Matlacha a pamětní deska na oběť 2. světové války p. Kikerleho – kde tato deska je?
 • Ing. Vladimír Filip vydává seriál Staré pohlednice Brno, je vydáno již mnoho dílů, Slatina je v XIII. díle a nyní začíná vycházet ve skromnějším provedení další edice , která konfrontuje staré pohledy s novou tváří objektů či zákoutí. Vyšly prozatím 4 díly, bylo by vhodné kontaktovat autora, aby se tam neobjevily pohledy, které nejsou ze Slatiny, tak jako je tomu v edici p. Filipa?

Příští schůzka bude ve čtvrtek 9. 3. 2006 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 9. 2. 2006

Napsat komentář