Zápis z 62. schůzky členů Slatinského Historického Kroužku dne 9. 3. 2006 na Přemyslově náměstí 3

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář,
J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Omluven. I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Ing. Vysočan: informace o Stránské skále
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • příprava na výstavu k 700 výročí první věrohodné písemné zmínky o Slatině proběhla bezproblémově. Všichni členové kroužku se věnovali zhotovení panelů na výstavu s maximálním nasazením, Ing. Cenek operativně připravoval fotografie, I. Koukola jako sponzorský dar věnoval krásný pevný papír na obalení panelů. Panely měly – dá se říci – téměř profesionální výtvarnou úroveň, my sami jsme měli ten nejlepší pocit z celkového výsledného dojmu. Chápeme však také připomínky veřejnosti na výstavě, že některým tématům by se mohlo věnovat více prostoru, příp. přidat některá témata. Ovšem veřejnost už nevěděla, že jsme byli omezeni počtem panelů, které jsme měli k dispozici (bylo jich 8) a pak uspořádat tematické výstavy je věcí už jednotlivých korporací, které se do této aktivity pochopitelně nehrnou – je to moc dobrovolné práce a starostí. Navíc výstava měla za účel připomenout Slatinu kdysi a dnes jako celku, což beze zbytku splnila. Výstavu navštívily i děti ze slatinských škol a po skončení byly kartony už bez zpevňujících panelů přemístěny do prostor ve slatinské knihovně, kde zůstanou k vidění až do května. Při hodnocení nemůžeme pominout i podporu MČ Brno – Slatina, zejména jmenovitě spolupráci s pí Martinou Jochmanovou.
 • Druhá knížka o Slatině: po výstavě začínáme znovu práci na vydání této publikace. Články jsou více méně hotové, probíhá poslední výběr ilustračních fotografií. Jako konečnou fázi považujeme už pak tak zvaně dopilování s p. Ing. Cenkem. Věříme, že do léta by kniha mohla být vydaná. V knize budou před jmény nežijících autorů křížky. Zřejmě už vzhledem k rozsahu knížky zde nebude konfrontace starých a nových pohledů na slatinská zákoutí a stavby.
 • zákon o kulturních památkách – úkol trvá
 • článek o výstavě byl v AoS publikován
 • Švédské valy – úkol trvá

ad 2) Ing. Vysočan: informace o Stránské skále

Ing. Vysočan nás informoval nejen o historii Stránské skály, ale i o její jedinečnosti jako přírodního útvaru a jejím současném stavu. Stránská skála má od roku 1989 statut národní přírodní památky.Reprodukováním velmi zajímavého projevu v tomto zápise by nebylo možno vystihnout všechny zajímavé detaily a proto bylo dohodnuto, že Ing. Vysočan pořídí písemný zápis svého projevu – je samozřejmé, že to bude vyžadovat více času, proto nebyl stanoven termín. Ostatní členové pak připraví své vzpomínky spojené se Stránskou skálou.

ad 3) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolů a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • zajistit průsvitky u pí Jochmanové – Buršíková
 • sestavit seznam výtisků Druhé knížky o Slatině, které musíme předat spolupracujícím archívům a institucím vč. požadavku na autorské výtisky – Reichstädter, Janiš
 • dohodnout schůzku s Ing. Cenkem – Buršíková

ad 4) Různé

 • Sokolský prapor je prozatím uložen v HAS, další rozhodne J. Štěpánek, který je jeho vlastníkem
 • výstava výtvarných děl slatinských rodáků a obyvatel je v kompetenci MČ Brno – Slatina
 • L. Kořínek nám předal výpis z Archívu města Brna a mimo jiné zde uvádí, že nadučiteli Tillhonovi bylo psaní ve jménu dvě „l“ úředně povoleno v roce 1904. Jinak celá rodina se psala s jedním „l“ – Tilhon. Materiál bude založen v HAS.

Příští schůzka bude 13. 4. 2006 v 9,00 hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala: Buršíková
Brno 9. 3. 2006

Napsat komentář