Zápis z 60. schůzky členů Historického kroužku dne 12. 1. 2006 na Přemyslově náměstí

Přítomni: Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., PhDr. Karel. Janiš, Miroslava. Buršíková, František Sklenář, Jan Štěpánek a noví členové Ing. Lubomír Vysočan a Ivo Koukola jako host paní Martina Jochmanová

Program

 1. Uvítání nových členů a paní Jochmanové
 2. Příprava výstavy k 700. výročí Slatiny
 3. 2. Knížka o Slatině
 4. Kontrola úkolů
 5. Nové úkoly
 6. Různé

ad 1) Uvítání nových členů a paní Jochmanové

S velkou radostí jsme všichni uvítali ochotu p. Ing. Vysočana a p. I. Koukoly podílet se na činnosti Historického kroužku. Rozšíření okruhu informací právě o Černovičkách a Stránské skále je velmi žádoucí a vážíme si zájmu p. Ing. Vysočana podílet se na zachování těchto více méně neznámých historických skutečností. Uvítání bylo velmi upřímné a srdečné, stejně tak jako pana Ivo Koukoly, který byl pozván na pozdější dobu. Od pana Koukoly si slibujeme rozšíření znalostí zejména z oblasti vojenské historie Slatiny. Jsme rádi, že historie Slatiny zajímá i mladé spoluobčany. (Dřívější věkový průměr v HK byl cca 78 let, nyní cca 72 roků). Doufáme, že novým členům se bude mezi námi líbit a činnost v HK bude i pro ně příjemným vytržením z všedních dnů.

ad 2) Příprava výstavy k 700. výročí první autentické zmínky o Slatině

 • Rada MČ Brno – Slatina přijala na své schůzi dne 7. 12. 2005 scénář oslav 700. výročí od první autentické zmínky o Slatině
 • 4.1.2006 byl na radě MČ za účasti zástupců HK projednán scénář slavnostního zahájení oslav 700. výročí ve Slatině
 • 25. 2. 2006 bude zahájena výstava Slatina kdysi a dnes a bude trvat do 28. 2. 2006, aby v pondělí a úterý si ji mohly prohlédnout děti ze slatinských škol
 • bude pozván i zástupce Střední polygrafické školy se sídlem ve Slatině?
 • hudební doprovod zajistí CKK Band
 • 17,- – 17,10 hod. zahajovací proslov – starosta Ing. Navrátil
 • 17,10 – asi 10 – 15 min. – proslov o historii Slatiny a zahájení výstavy – Ing. B. Reichstädter, CSc.
 • v 18,30 ukončení prohlídky, odchod na hřiště při ZŠ Jhm nám., kde bude v 19,- hod. odpálen ohňostroj
 • Výstava dětských prací na jaře 2006 bude instalována v prostorách knihovny
 • paní Růžena Hodaňová zhotoví nový slatinský prapor přesně podle starého, který je už značně poškozen
 • na duben plánuje MČ instalovat výstavu uměleckých děl slatinských umělců, kteří buď ze Slatiny pochází nebo ve Slatině žili – Šmaha, Plotěná, Vlček, Čech
 • příští schůzka je naplánována na 20.2.2006 v 17,- hod. – jsou kromě členů rady přizváni K. Janiš, B. Reichstädter, M. Buršíková
 • přípravu únorové výstavy připravuje HK: k disposici je 8 panelů a bylo dohodnuto vystavit fotografie dle následujících témat:
  1. panel: Historické dokumenty Foto pergamenu s první autentickou zmínkou o Slatině vč. pečetí a výňatku z překladu listiny, fotokopie zakládací listiny Kapličky a jejích fotografií, příp. jejím obrázkem od prof. Rejnuše
  2. panel: Tělovýchova a sport Foto praporu Sokola vč. stuh k němu, foto Sokolů z roku 1910, foto jedné stránky ze sokolské kroniky, foto ze sportovních akcí
  3. panel: Společenský a kulturní život Foto pěveckých a hudebních souborů, divadla, Slatiňanu
  4. panel: Zemědělství Protože Slatina byla celou dobu až do 20. stol. zemědělskou obcí, je nutno skutečnost respektovat – budou zde fota z hospodaření soukromníků i JZD
  5. panel: Slatinské hody Foto z hodů, hlavně dříve
  6. panel: Slatina na mapách 6 map od roku 1750 do dneška
  7. panel: Odívání foto odívání a krojů dříve
  8. panel: Malá Slatina, Černovičky, hasiči jako nejstarší dosud fungující spolek
 • pořadí panelů bude upřesněno, zde je uváděna jen jejich věcná náplň. Protože vycházíme ze skutečností, že se na výstavách vždy něco ukradne, nebudou vystaveny originály, ale dokumenty budou nově naskenovány, abychom nepřišli třeba o některé unikátní fotografie. Paní Jochmanová dohodla s p. Ing. Cenkem provedení reprodukce originálů. Podle kvality budou zhotoveny typizované formáty A6, A5 a A4.
 • pí. Jochmanová zajistí oboustrannou lepící pásku, aby se foto mohly dobře připevnit na panely.
 • popisky jednotlivých exponátů zhotoví Ing. Reichstädter, hlavní nápisy panelů pí. Jochmanová
 • panely mají rozměr 90 x 110 cm, je nutno je dopravit na Starou radnici nejlépe již 17. února, aby byl dostatek času na aranžování
 • originály k přefotografování budou připraveny 23. ledna k předání p. Cenkovi, aby mohl stihnout překopírovat a zhotovit foto do 13.2.2006 tak, aby opět p. Reichstädter mohl zhotovit popisky
 • bude nutno zhotovit o několik foto více, protože nevíme, jak dopadne jejich zvětšování
 • dále bude na stole k disposici návštěvníkům jeden až dva pamětní kalendáře, které vydal ÚMČ na rok 2006 tak, aby v nich bylo možno listovat
 • 19.1. se sejde ke konečnému výběru exponátů – Reicht.,Jan.,Štěp. a Bur. a dohodneme s p. Cenkem jejich předání
 • stálá výstava o Stránské skále zůstane součástí výstavy
 • čestní občané Slatiny (kardinál Msg.Bauer a nadučitel Tillhon) budou umístěni na zvláštní nástěnku
 • bylo s konečnou platností dohodnuto, jak bude vypadat pamětní razítko k 700. výročí

ad 3) Druhá knížka o Slatině

Dne 12. 10. 2005 na schůzi rady MČ bylo rozhodnuto, že bude vydáno pouze 350 kusů a 100 kusů bude na DVD. Dle názoru členů HK je to nepochopitelně málo, zarážející je navíc i skutečnost, že sice je uzavřena smlouva s tiskárnou na vydání, avšak autoři publikace nejsou vůbec bráni na vědomí – jejich činnost je samozřejmě dobrovolná, ÚMČ jim neplatil a neplatí ani cesty do Státních archívů v Rajhradě či v Olomouci, nefinancuje jim žádné režijní náklady kromě krabic na ukládání archiválií a průsvitek na fotografie, ale malé uznání ( jsme přesvědčeni, že záslužného) přínosu pro Slatinu, by si zasloužili. Třeba např. ve formě přiznání určitých počtů autorských výtisků jednotlivcům a dále potvrzení přenechání výtisků spolupracujícím institucím, které svou vstřícnost podmínili předáním publikace, např. Státní archívy apod. Členové HK by byli rádi, kdyby jejich úsilí nebylo bráno jako samozřejmost.

ad 4) Kontrola úkolů

 • rogalisté na Nové čtvrti – úkol trvá
 • do archívu potřejeme foto p. Vysočana a p. Koukoly archeologický výzkum – bude pokračovat na jaře, Ing. Vůjtovou vybavíme do Akademie věd doporučujícím dopisem
 • dopis ohledně úpravy pomníku obětem válek byl odeslán
 • František Tumpach se narodil 25.6.1895 a zemřel 5.5.51980. Byl starostou Slatiny po osvobození v roce 1945
 • data starosty Zoubka dosud neznáme
 • poděkování spolupracujícím subjektům při pietní vzpomínce na oběti bitvy u Slavkova byly rozeslány, zejména byl potěšen starosta Tvarožné, p. František Kopecký
 • do 31.12.2005 MČ nezaplatila za koně při akci Napoleonský kříž dne 1. 12. 2005
 • poděkování p. prof. Rejnušovi bylo v AoS zveřejněno

ad 5) Nové úkoly

kromě trvalého nosného úkolu, tj. sběru informací a skutečností z historie Slatiny a jejích osad, sběru fotografií i jiných hmotných historických předmětů a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • I. Koukola zpracuje informaci o Švédských valech a švédských obléhání Brna ve vztahu ke Slatině – na březnovou schůzku – pokud možno uvede i odkazy na použitý materiál
 • pro nedostatek času již nás nemohl L. Vysočan informovat o písemnostech o Stránské skále příp. o Černovičkách – překládáme na únorové zasedání
 • F. Sklenář pozve na únorové zasedání pí. Jemelkovou z Fantazie – těšíme se na spolupráci s ní

ad 6) Různé

 • K. Janiš přečetl formulaci článku o získání dokumentu s první zmínkou o Slatině
 • na MČ bude nutné dohodnout jejich představu o výstavě uměleckých děl v dubnu, aby bylo možno projednat pak přímo a oficielně s umělci – Buršíková
 • J. Štěpánek dal HAS k archivaci některé svoje sbírkové materiály

Příští schůzka bude 9. 2. 2006 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 12. 1. 2006

Napsat komentář