Zápis ze 125. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 10. února 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. Vysočan.

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci domu neměla M. Buršíková přístup k počítači a tak nemohl být zápis z 11.1.2011 doručen včas jednotlivým členům. Původní členové počítají s tím, že každý druhý čtvrtek v měsíci máme schůzku, což náš nový člen Radek Kotrla nevěděl a nepřišel tedy. R. Kotrlovi se tímto omlouvám.

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Třetí knížka o Slatině
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • proslýchá se, že MČ připravuje výstavbu nové radnice. Ing. Reichstädter napíše na MČ dopis se žádostí, aby pro náš klub počítali i malou samostatnou místností, kde bychom mohli uložit naše archiválie.
 • anketa znalostí o Slatině – K. Janiš předal návrh k posouzení školské komisi a dosud nemáme odezvu. K. Janiš zjistí stanovisko školské komise.
 • vyčištění pamětní desky J. Matlachovi – zajistí L. Krejčí, Ing. Vysočan

ad 2) Třetí knížka o Slatině

 • 17. února v 18,- hodin před zasedáním zastupitelstva bude proběhne křest Třetí knížky o Slatině a byl dohodnut následující postup:
 • M. Buršíková zajiští vodě odolné zabalení jednoho výtisku a nachystá džbáneček na vodu pro provedení křestu
 • předpokládáme, že předsedající seznámí přítomné s připravovaným křestem a dá slovo zástupci SHK – krátký úvodní projev přednese B. Reichstädter
 • K. Janiš bude mít připraven zabalený výtisk knihy včetně džbánečku s vodou
 • předpokládáme, že vlastní křest knihy provede p. starosta či jeho zástupce
 • sraz členů SHK je v 17,30 na Staré radnici
 • ohlasy na knížku jsou kladné, někdy až mimořádně nadšené
 • v knize se vyskytly některé nepřesnosti a nedopatření a proto pokud někdo nějaké nedopatření zjistil, oznámte je a bude zahrnuto do tzv. oprav chyb.

ad 3) Nové úkoly

 • B. Reichstädter zajistí souhlas p. Dlezka, příp. p. Musila se zveřejněním jejich vyjádření ke Třetí knížce o Slatině. Ohlasy pak zveřejníme v AoS.
 • Požadavky ne veřejnou finanční podporu předá na MČ M. Buršíková
 • Budeme požadovat na připravované výstavy 2x po 10 000 Kč.
 • Nejprve chceme uspořádat výstavu divadelních plakátů slatinského divadla J K Tyla, které nám daroval Martin Krytinář, v prostorách slatinské pobočky Mahenovy knihovny. K. Janiš zjistí u paní Tomanové, kdy by byl volný termín.
 • Výhledově bychom chtěli uspořádat i výstavu o slatinských obětech a bojovnících II. světové války.
 • K. Janiš díky svým zkušenostem z výstavnictví připraví scénář výstavy.
 • L. Krejčí zajistí fotodokumentaci divadelních plakátů.
 • B. Reichstädter vypracuje návrh na informační tabuli o pamětihodnostech Slatiny, která bude základem pro komplexní informační tabuli. Předpokládáme, že případná realizace informační tabule bude v režii MČ

ad 4) Různé

 • Instalaci pamětní desky obětem napoleonské bitvy v roce 1805 na nároží ulic Matlachova, Budínská a Kovárenská nepouštíme sice ze zřetele, ale prozatím její realizaci odkládáme na pozdější dobu.
 • Ing. Vysočan má snahu zajistit pro náš klub panely s vyobrazením květeny na Stránské skále. Uvažuje o jejich instalaci, případně instalaci jejich fotokopií, na úpatí Stránské skály, jako informaci pro návštěvníky lokality tak, aby panely byly zabezpečeny proti vandalům.
 • Ing. Vysočan zjistil, že lokalita, kde se nachází Kaplička na Skalkách, je v územním plánu zařazena jako území pro městskou zeleň, což je pro kapličku dobré.
 • Bohuš Šmaha nám daroval dalších několik historických fotografií
 • Ing. Vysočan obohatil náš archív o dvě publikace a to: Pět let na cestě k usmíření a Srpnové události 1968 a 1969 v Brně.

Brno 10. února 2011
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář