Zápis z 70. zasedání členů Slatinského Historického Kroužku dne 12. 10. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Hosté: p. Pyllmajer, odborník na problematiku zvláště ruských legií v I. světové válce a pí Jemelková, vedoucí DDM Fantázie

Program:

  1. pan Pyllmajer
  2. paní Jemelková
  3. 28. říjen
  4. Různé

ad 1) pan Pyllmajer

nás informoval o svém bádání po stopách ruských legií. Sám se vydal na pátrání v Rusku celkem 17x. Ve stručnosti vysvětlil jak legie vznikaly, co všechno musely zorganizovat a vybojovat, aby se dostali transsibiřskou železniční magistrálou přes Čeljabinsk a Irkutsk až do Vladivostoku a pak loděmi do Evropy. Památky na padlé legionáře valnou většinou se neudržují, zůstává jen památník ve Vladivostoku. Kromě mnoha jiných informací zmínil i hotel v Irkutsku, který nechal v dobách Kateřiny Veliké postavit gubernátor Klička, původem Čech, kde ve vestibulu je umístěna bronzová pamětní deska na T. G. Masaryka a R. Štefánika. Je zde i muzeum Jaroslava Haška a dosud funguje i rybářské družstvo Ryboděl, které založili Češi a dosud zde pracují jejich potomci.

Závěrem zdůraznil, že bychom neměli zapomínat, o co všechno se legionáři zasloužili i na to, jak se s nimi zacházelo po II. světové válce. Vystoupení p. Pyllmajera bylo velmi zajímavé a věříme, že jeho účast na našem zasedání nebyla poslední.

ad 2) paní Jemelková

přijala naše pozvání a krátce pověděla o činnosti DDM Fantázie. Ceníme si úsilí této organizace, protože dětem ukazuje, že volný čas se dá prožít užitečně i zajímavě a že rodiče nemusí nechávat děti bezcílně bloumat po ulici. Práce Fantázie je určitě velmi náročná, ale především velmi chvályhodná. Snahou vedení Fantázie je vytvořit dětem i dospělým pocit rodinného prostředí, učit děti pokoře před přírodou a zabavit je jinak než ve škole.

ad 3) Oslava 28. října

p. Janiš připraví itinerář pro průběh oslavy, která bude 28. října Ivo Koukola vytiskl letáky, které budou vylepeny program bude řídit p. starosta Ing. Navrátil projev přednese p. Janiš básničku přednese paní Navrátilová Hymnu se spoluúčastí občanů zazpívá kostelní sbor Je zajištěno ozvučení, osvětlení, hasiči, policie, prapor, věnce Fantázie zorganizuje dětský lampionový průvod

ad 4) Různé

  • Ivo Koukola předal k archivování brožurku, kterou vydal k devadesátinám své babičky paní Zelinkové, s básněmi
  • Návrh na přejmenování Slatinského Historického Kroužku na Slatinský Historický Klub byl schválen 6 hlasy, 1 člen se zdržel hlasování.
  • Vyšla již Druhá knížka o Slatině

Příští zasedání bude 9. 11. 2006 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno 12.10.2006

Napsat komentář