Zápis ze 133. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. října 2011

Přítomni: Ing.B.Reichstädter,CSc., PhDr.K.Janiš,M. Buršíková,L.Krejčí,J.Štěpánek, Ing.L.Vysočan

Omluven: R.Kotrla (škola)

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava II. světová válka
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – realizace závisí na MČ
 • vědomostní soutěž o Slatině – jako odměnu obdrží Třetí knížku o Slatině : paní Květuše Indrychová a paní Ludmila Zoufalá
 • pojmenování ulice Krejčí – B. Reichstädter obdržel odpověď z archívu v Rajhradě, od paní ředitelky Kašubové, že u nich nejsou žádné dokumenty, které se týkají obce Slatina. My však víme, že při návštěvách tohoto archívu před zhruba osmi léty jsme našli mnoho zajímavých dokumentů ze Slatiny, které byly porůznu založeny v materiálech okresu Brno-venkov mezi ostatními dokumenty z různých obcí z okolí Brna. Zřejmě tyto materiály ještě nikdo netřídil a tak pracovníci archívu nevědí, co vše tam vlastně archivují.
 • Pokud se týká ztracené protokolární knihy obce Slatina z let 1849 – 1882 nemáme dosud žádnou informaci.
 • Z Archívu města Brna nemáme prozatím žádnou odezvu.
 • internace paní Šmídové sovětskými orgány – úkol trvá
 • beseda s JUDr. Kuxem – úkol trvá
 • totálně nasazení čeští občané v Německu – J. Štěpánek jmenný seznam slatinských občanů, nasazených na nucené práce zpracoval – K. Janiš se snaží získat další informace v brněnském archívu
 • Slatina v historických mapách – úkol trvá
 • kaplička na Skalkách – úkol trvá

ad 2) Výstava – slatinští občané ve II . světové válce

 • Výstavní exponáty jsou již instalovány na panelech ve vstupní hale pobočky knihovny.
 • I když otevření výstavy nebylo oficielní, na zahájení přišel pan starosta Jiří Ides a p. místostarostou Ing. Jiřím Navrátilem a radní paní MUDr. Markétou Janíčkovou. Vážíme si jejich zájmu o výstavu a vůbec zájmu a podporu naší činnosti.
 • Upozornění na výstavu je zahrnuto i do informačního brněnského zpravodaje KAM.
 • Ved. knihovny paní Tomanová nechala zhotovit hezké propagační plakáty k této výstavě.

ad 3) Nové úkoly – bylo dohodnuto:

 • B. Reichstädter napíše dopisy na ředitelky škol, aby žáci organizovaně navštívili výstavu s cílem probudit v nich zájem o historii lokality, kde bydlí a vůbec zájem znát své bydliště.
 • L. Krejčí připraví návrh na pamětní album o realizovaných výstavách.

ad 4) Různé

 • na rok 2012 budeme potřebovat finanční prostředky na výstavu o historických mapách a výstavu Slatina dříve a nyní.
 • po dohodě s MUDr. Mrázkem požádáme MČ, aby do svého rozpočtu na rok 2012 zahrnula I. etapu opravy kapličky na Skalkách, jež je druhou kulturní památkou zapsanou ve státním seznamu památek.
 • L. Krejčí a M. Buršíková dali do naší informační skříňky pozvánku na výstavu.

Příští schůzka bude 10.11.2011 ve 14. hodin.

Brno 13. 10. 2011

Napsat komentář