Zápis ze 132. schůzky členů Slatinského histrického klubu dne 8. září 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L.Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Dodatečně omluven R. Kotrla

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Výstava slatinští občané ve II. světové válce
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – úkol trvá
 • vědomostní soutěž – termín uzávěrky 30.9.2011
 • pojmenování ulice Krejčí – dopis na Státní muzeum v Rajhradě – úkol trvá
 • internace paní Šmídové – úkol trvá
 • beseda s JUDr. Kuxem – úkol trvá
 • totálně nasazení občané – úkol trvá

ad 2) Výstava II. světová válka

 • K. Janiš zpracoval scénář výstavy a vyhledal v literatuře potřebné materiály
 • L. Krejčí připravil fotografie z materálů, které ofotografoval ve Státním vojenském archívu v Praze. Každé jeho cestě musela předcházet jmenovitá písemná objednávka materiálů a dohoda o datu návštěvy v badatelně archívu. Díky této náročné práci máme nyní nejkompletnější dosažitelné archívní materiály o slatinských občanech z obou světových válek
 • B. Reichstädter zpracoval krátké charaktetristiky jednotlivých účastníků války
 • Materiály pro 75% panelů je již instalováno. Pro zbývající panely jsou materiály také nachystané, instalace je dohodnuta na středu 14.9. v 9,30 hodin
 • Nepočítáme s oficielním otevřením výstavy.

ad 3) Nové úkoly

 • Náš hlavní nosný úkol, tj. shromažďování historických poznatků o Slatině, zejména v archívech, ať už státních v Brně, Olomouci či Praze a zemských a městských archívech, vyžaduje kromě orientace, kde je možné co najít i znalost němčiny a schopnost číst tzv. „kurent“, příp. umět najít potřebné odborně fundované kontakty, např. znalce středověké latiny apod. Kromě tohoto zásadního úkolu a úkolů v jednotlivých bodech tohoto zápisu bylo dohodnuto:
 • L. Vysočan a M. Buršíková připraví souhrné pojednání o historických mapách, kde se vyskytuje název Slatiny
 • Kaplička na Skalkách – zkontaktujeme MUDr. Mrázka ohledně jeho záměrů opravy kapličky

ad 4) Různé

 • L. Krejčí krásně zrestauroval pamětní desku J. Matlacha. Patří mu nejen poděkování, ale i obdiv. K. Janiš vysloví poděkování v AoS.
 • Byla projednáváva možnost, abychom se opět vrátili k dopolednímu času pro naše schůzky tak, jako dříve, což vyhovuje naprosté většině členů.
 • Pan Jiří Nos z Řípské ulice nám nabídl svou pomoc při našich aktivitách. Jsme rádi, že je o naše aktivity zájem.V současné době však nemáme žádný projekt, s kterým by nám mohl pan Nos pomoci. Věříme, že až by se vyskytla příležitost, při které bychom potřebovali spolupráci pana Nose, neodmítne s námi v budoucnu spolupracovat.

Brno 8. září 2011
Průběh jednání zapsala M. Buršíková.

Napsat komentář