Zápis ze 130. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. července 2011

Přítomni: Ing. B.Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Příprava výstavy
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – B Reichstädter diskutoval o této akci s p. Ing. Navrátilem a členové SHK se shodli, že řešením by byl kompromis v tom smyslu, že tabule by obsahovala nejen historické pamětihodnosti, ale byla současně i orientací, kde se ve Slatině nalézají významné současné správní i podnikatelské objekty. Asi nejvhodnější způsob by byla orientační mapa, na které by byly vyznačeny významné objekty a na okrajích mapy by pak byla stručná legenda k těmto objektům. Na příští schůzce B. Reichstädter předloží náš návrh – vyznačí se pouze historické objekty, současnost by dodala MČ. Realizace by byla záležitostí MČ.
 • vědomostní soutěž – otázky vyšly v AoS č.7-8/2011, uzávěrka je konec září 2011. Sleduje J. Štěpánek. K. Janiš zajistí, aby v čísle 9/2011 bylo na soutěž znovu upozorněno.
 • pojmenování ulice Krejčí – dosud není znám původ pojmenování. Ing. Reichstädter napíše na Státní archív v Rajhradě, zda se tam nachází tzv. První protokolní kniha slatinského zastupitelstva.

ad 2) Příprava výstavy

 • Scénář výstavy K. Janiš vypracoval
 • L. Krejčí připravuje výstavní exponáty – skenuje a vyrábí fotografie, mapy, zajišťuje kartonový papír a potřebný materiál tak, aby instalace na panely v knihovně byla co nejsnadnější. Je to mravenčí práce.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě hlavního základního úkolu členů SHK bylo dohodnuto:
 • J. Štěpánek se pokusí zmapovat, kdo byl za II. světové války totálně nasazen v Německu. K. Janiš se pokusí ve Státním archívu vyhledat seznamy totálně nasazených.
 • J.Štěpánek se pokusí zjistit, kdo žije z rodiny Šmídů nebo kdo by mohl podat inormaci o paní Šmídové, která byl v roce 1945 zatknuta NKVD a více o ní již nebylo slyšet.

ad 4) Různé

 • Náš nejmladší člen Radek Kotrla se ujal spolu s paní Martou Kroutilovou péče o pomníky padlých ve Slatině. Dříve o ně pečovala paní Amalie Navrátilová s dcerou paní Kroutilovou a nyní začal s péči pomáhat Radek. Je to chvályhodná aktivita a máme z Radka radost.
 • Výstava map v Hodoníně – potrvá do září.
 • M. Buršíková vlastní soubor historických map Čech a Moravy:
 • Nejstarší v tomto souboru je Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, ve vydání z roku 1625 a zde je uváděna Slatina jako Latzin a z okolních vesnic je zde uváděna Quaroschnitz, Schlapanitz, Jirzitkowitz, Obernitz, Durritsz, Vryhrad, Mederitz..
 • Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627 zaznamenává Brinn-B.Brno, Spielberg, Lischna, Schlapanitz, Sokolnitz, Medrice, ale Slatinu ne.
 • Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742 kolem Brna vyznačuje Lesch, Czernowitz a Kritzchen, a v této lokalitě už jen naši Latzin.
 • Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748 kolem Brna uvádí Turas. Slapanic, Lesch, Slatinu ne.
 • Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století kolem Brna uvádí Lesch, Kritzchen Slapanitz, Cernovitz, Turas, Slatinu ne.
 • Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera kolem Brna je nejméně podrobná a uvádí pouze kolem Brna Líšeň, Rajhrad, pomník Josefa II. ve Slavíkovicích, ale Slatinu ne.
 • M. Buršíková domlouvá s JUDr. Kuxem na podzim besedu o jeho cestách na Sibiři, po stopách našich legií. JUDr. Kux by pozval i další účastníky těchto expedicí a beseda by mohla proběhnout v místní knihovně, někdy v říjnu. Bude zde zrovna probíhat naše výstava o slatinských obětech II. světové války a datum bude ještě upřesněno.
 • Dne 2. července se náš člen Lubomír Krejčí dožil 60 let. Velmi si vážíme jeho obětavé a přínosné činnosti v našem klubu, což také vyjádřil B. Reichstädter v básni, složené na jeho oslavu. Do dalších let mu přejeme, aby mu zdraví sloužilo alespoň tak, jako dosud.

  Zapsala M. Buršíková
  Brno 14. 7. 2011

  Napsat komentář