Zápis ze 128. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. května 2011

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, R. Kotrla, L. Krejčí, J.Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Vědomostní soutěž
 3. Výstava divadelních plakátů
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • informační tabule – úkol trvá
 • zpráva pro zastupitelstvo o SHK – splněno
 • pojmenování ulice Krejčího – úkol trvá
 • scénář pro výstavu o II. světové válce a jejím dopadu na slatinské občany – PhDr. Janiš zpracoval, L. Krejčí začíná připrasvovat materiály k ní. Ing. Vysočan doplní scénář o materiály o obětech leteckého náletu v Černovičkách.

ad 2) Vědomostní soutěž

 • z podnětu Radka Kotrly vypracoval K. Janiš otázky pro vědomostní soutěž. Protože původním záměrem bylo připravit soutěž pro žáky našich základních škol, předal K. Janiš návrh školské komisi při MČ Brno-Slatina. Neoficielní ústní vyjádření se neslo ve smyslu, že otázky jsou těžké, s čímž se rozhodně nemůžeme ztotožnit. Naším snahou bylo, aby se začal budovat vztah dětí, které žijí ve Slatině, ke jejich bydlišti.
 • dosud však nemáme žádnou odpověď, Ing. Reichstädter požádá písemně o názor školskou komiie a to také písemně. Místo řádné lhůty 30 dnů na odpověď už uplynulo 5 měsíců a nic.
 • rozhodli jsme se, že otázky zveřejníme v AoS a v dalším čísle zveřejníme správnou odpověď. Zvolili jsme formu soutěže a ze správných odpovědí vylosujeme tři respondenty, které odměníme Třetí knížkou o Slatině.
 • PhDr. Janiš zajistí zveřejnění soutěže v AoS a odpovědi budou zasílány na adresu Jana Štěpánka, Matlachova 22, který pak vytřídí správné odpovědi.

ad 3) Výstava divadelních plakátů

 • L. Krejčí vyhotovil kopie divadelních plakátů, které nám dal spolek J.K.Tyl do Historického archívu vč. fotografií z představení, M. Krytinář napsal úvodní informaci, vše L. Krejčí, Ing. Vysočan a M. Buršíková instalovali 18. dubna na panely v místní pobočce J. Mahena.
 • výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny

ad 4) Nové úkoly

 • kromě stálého nosného úkolu našeho klubu a úkolů v předcházejících bodech bylo dohodnuto:
 • B. Reichstädter a L. Krejčí se pokusí zhotovit fotografie současného stavu jako konfrontaci se starými fotografiemi Slatiny

ad 5) Různé

 • paní Vlahová z revizní komise MČ Brno-Slatina provedla kontrolu čerpání dotací z MČ za rok 2009 a 2010, které jsme dostali. K čerpání ani k jejich evidenci neměla výhrady, počkáme na její písemnou reakci.

Dne 9. května se dožil 89 let člen našeho klubu Jan Štěpánek. Jeho vzpomínky jsou cenným přínosem pro poznání života ve Slatině a vážíme si jeho spolupráce. Do dalších let mu přejeme nejen hodně zdraví, ale i elán i nadále přispívat k dobrým výsledkům našeho klubu.

Příští schůzka bude 9. června ve 14,- hodin na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková

Brno 12. května 2011

Napsat komentář