Zápis ze 104. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 7. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan, omluven. J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Legionářská výstavka
 3. Pamětní deska
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad. 1) Kontrola úkolů

 • chybí 2 životopisy
 • dokumentace Dvora – úkol trvá
 • foto areálu SK Slatina – úkol trvá
 • Vojenský historický ústav na dopis o slatinských kasárnách dosud nereagoval
 • Kaplička na Skalkách – u p. Idese byla zorganizována schůzka, pan Ides bude kontaktovat p. Ehrenbergera neprodlenně po svém návratu z dovolené

ad 2) Legionářská výstavka

 • L. Krejčí postupně zpracovává fotografie pro výstavku. Je to náročná práce, nejen z hlediska časového.

ad 3) Pamětní deska O. Veselému

 • Členové se usnesli, že deska bude opatřena jen textem. I. Koukola zorganizje schůzku s panem Zavřelem přímo na ulici Řípská, aby se mohlo dohodnout s manžely Nosovými barva kamene vzhledem k uvažované barvě fasády. Na schůzku pozve ostatní členy SHK.

ad 4) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • K. Janiš zjistí, co se uvažuje dle platného územního plánu na Skalkách, kde je umístěna Kaplička
 • K. Janiš zjistí, co se podařilo projednat p. Idesovi ohledně Kapličky
 • p. Vysočan s paní Jochmanovou dohodne, aby panely s vyobrazenou květenou na Stránské skále nebyly zničeny a sám je uschová, aby se neztratily.
 • M. Buršíková zjistí, jakou formu musí mít účetnictví občanských sdružení
 • I. Koukola informoval o připravované publikaci o památkách a na Bitvu tří císařů. Do knihy je zahrnut Napoleonský kříž, ještě by tam měla být zmínka o druhém pohřebišti obětí slavkovské bitvy na rohu ulic Matlachova a Budínská

ad 4) Různé

 • na srpnové schůzce se rozhodne, zda zveřejníme článek o Kapličce, který připravil B, Reichstädter
 • I. Koukola připraví pozvánky na otevření legionářské výstavky, každý člen navrhne osoby, na které bychom neměli zapomenout pozvánkou

Na den 2. 7. 2008 připadá výročí narození člena našeho klubu Lubomíra Krejčího.Luboš je členem klubu sice jen několik roků, ale nedovedeme si představit naši činnost bez něj. Plně vyplnil mezeru, která nám vznikla po smrti Jaroslava Hrubého. Luboš je mimořádně obětavý a skromný člověk, jeho zásluhou je obohacen náš foto archív o mnoho fotografií, které naskenoval a vytiskl z půjčených materiálů. Jeho zásluhou máme maximum možných údajů o legionářích, slatinských občanech v cizích armádách, které bojovaly za naše osvobození a obětech obou světových válek, které přivezl z Vojenského historickéhi archívu z Prahy. L. Krejčímu přejeme hlavně pevné zdraví, osobní pohodu a neutuchající elán v práci pro náš klub.

Brno 9. 7. 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář