Zápis z 96. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. 11. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, J. Štěpánek, Ing. Vysočan

Omluven: L. Krejčí

Hosté: starosta MČ pan Ing. J. Navrátil, místostarosta p. J. Ides

Tito vzácní hosté byli srdečně uvítání všemi členy klubu a ceníme si toho, že i při jejich náročním pracovním programu nás navštívili.

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Ustavení občanského sdružení
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • dosud chybí životopisy I. K., L. K.
 • Seriál o Stránské skále je již postupně publikován v AoS – vypouští se ze sledování
 • Švédslé valy – úkol trvá
 • přehled zaniklých památek – splněno
 • stromy – splněno
 • článek o p. Pajerovi – bude předán k autorizaci
 • Slatina kdysi a dnes – úkol trvá
 • přestavba Dvora – úkol trvá
 • vyčistit pamětní desku J. Matlacha – úkol trvá

ad 2) Ustavení občanského sdružení

 • Ministerstvo vnitra ČR dne 20. 10. 2008 pod č. j. VS/1-1/73259/08-R zaregistrovalo stanovy občanského sdružení Slatinského historického klubu a přidělilo IČO 26582066.
 • Na příštím zasedání bude zvolen předseda a jednatel ve smyslu stanov OS SHK

ad 3) Nové úkoly

 • kromě nosného stěžejního trvalého úkolu a o to i vy smyslu stanov OS bylo dohodnuto:
 • doporučujeme MČ zakoupit sadu praporů, aby byly k dispozici při konání různých společenských akcí – např. vzpomínkové akce na oběti I. a II. světové války, vznik naší republiky apod. a to vlajku českou, ruskou, americkou a Evropské unie.
 • připravit podklady o kapličce na Skalkách pro jednání MČ s p. Ehrengergrem, který parcelu, na níž stojí kaplička, užívá bez právního důvodu – M. Buršíková
 • doporučujeme na uvážení zastupitelstva MČ rozhodnout o poskytování čestných uznání na úrovni MČ, specielně jmenování zasloužilých slatinských občanů „Čestnými občany MČ Brno – Slatina “ jako nejvyšší stupeň uznání zásluh o Slatinu a pak jako nižší stupeň rozhodnout o pravidlech pro udělování tzv. „Čestných uznání“.

ad 4) Různé

 • Na Nové radnici MMB v křížové chodbě probíhá výstava vídeňských architektů, doporučujeme tuto výstavu navštívit – od úterý do pátku tam má dozorčí službu L. Krejčí
 • dne 2. 8. t. r. jsme dali na ÚMČ finanční požadavky, které bychom měli rádi zahrnuté do rozpočtu na rok 2009 a které dle našeho názoru jsou i v zájmu vedení MČ a to zejména:
  • informační tabule o pamětihodnostech a zajímavostech Slatiny – 100 000 Kč
  • oprava kapličky na Skalkách – 50 000 Kč
  • cestovné do Prahy – Vojenský hist.archív – 4 000 Kč
  • vazba kroniky Slatiny – 2 000 Kč
  • dokumentační materiál pro kroniku Slatiny – 2 500 Kč
  • tisk kroniky v tiskárně – 1 000 Kč (pokud to Polygr.škola neprovede i nadále zdarma)

 

 • Dne 27. 10. 2008 oslavil Ivo Koukola své 47. narozeniny
 • Dne 20. 11. 2008 oslaví 85. narozeniny Ing. Bohumil Reichstädter, CSc.
 • Dne 27. 11. 2008 oslaví 70. narozeniny Ing. Lubomír Vysočan

Všem oslavencům blahopřejeme, zejména přejeme hodně zdraví a elánu při jejich vyjímečné angažovanosti v rámci Slatinského historického klubu. Jejich práce si velmi vážíme, protože se významně zasluhují o dobré jméno a výsledky našeho klubu.

Příští schůzka je 11. 12. 2008 v 9,– hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13. 11 2008

Napsat komentář