Zápis z 93. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 7. 8. 2008 na Stránské skále u p. Ing. Vysočana

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. l. Vysočan

Omluven: I. Koukola

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Požadavky do finančního plánu na rok 2009
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Dosud nedodali svůj životopis – K. Janiš, L. Krejčí, I. Koukola – úkol je již urgentní
 • Stránská skála – Ing. Vysočan připravuje 5 kapitol a to: vlastní Stránská skála, Stránská ulice, Podstránská ulice, Černovičky a podzemí Stránské skály.
 • seznam zaniklých památek – Buršíková -úkol trvá
 • významné či zajímavé stromy – úkol trvá
 • seznam účastníků II. světové války – B. Reichstädter předá l. Krejčímu
 • voličské seznamy – K. Janiš se informoval v Městském archíu – nearchivují je
 • článek o p. Pajerovi – úkol trvá
 • nová mapa Slatiny – M. Buršíková dodala zpracovateli historii Slatiny v datech, L. Krejčí připravil fotografie. Zpracovatel p. Radev přinesl náhled mapy, detaily byly prodiskutovány a pak p. Radev byl u p. starosty ing. Navrátila, aby úpravu mapy schválil. Výsledek dosud neznáme.
 • foto původní kaple s hromadou kamení, připravenou ke stavbě kostela p. Krejčí e-mailem zaslal p. Příhodovi k dalšímu použití.
 • relizace pomníku obětem Slavskovské bitvy se odkládá na příští rok. Bude financovat Napoleonská společnost.
 • M. Buršíková zpracovala článek o slatinských zvonech, ještě prověřuje některé detaily
 • foto Slatina kdysi a dnes – úkol trvá
 • K. Janiš sleduje úkol o historii přestavby Dvora

ad 2) Požadavky do finančního plánu na rok 2009

 • byli jsme vyzváni dát požadavky na financování v příštím roce a uplatňujeme následující akce: – cestovné do Státního vojenského archívu v Praze – 4 000 Kč
  • orientační informační panely ve Slatině – 100 000 Kč
  • materiály pro slatinskou kroniku – 2 500 Kč
  • vazba kroniky – 2 000 Kč
  • tisk kroniky – 1 000 Kč
  • oprava Kapličky na Skalkách – 50 000 Kč
 • k opravě Kapličky uvádíme, že se jedná o stavební práce, že p. Ehrenberger není vlastníkem parcely č. 663 o výměře 561 m2 a že neznáme právní důvod, proč tuto parcelu užívá. Navíc je parcela vázána zástavním právem pro banku a není možno s ní nijak nakládat. Pokud současný uživatel neprokáže řádným dokladem, že je oprávněn parcelu užívat, pak by vstup na parcelu za účelem technického zaměření neměl být problém.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě hlavního nosného trvalého úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • dojednat ozvučení při odhalování pamětní desky A. Tillhonovi – Buršíková
 • k odhalení desky připravit pozvánky – I. Koukola
 • do Aktualit o Slatině předat do 25. 8. redakční radě příslušné články – B. Reichstädter, I. Koukola, M. Buršíková, K. Janiš
 • domluvit s redaktorem p. Tomanem uveřejňování seriálu o Stránské skále – M. Buršíková

ad 4) Různé

 • Ing. Vysočan a I. Koukola absolvovali prohlídku podzemí Stránské skály, kterou organizovala společnost Agartha. Je opravdu žádoucí, aby seriál o Stránské skále byl již zveřejněn, protože i odborné instituce neznají skutečnosti a pak průvodci fabulují při prohlídkách.
 • pokud by byl zájem, mohou L. Vysočan s I. Koukolou umožnit zájemcům prohlídku
 • K. Janiš zpracoval zajímavou informaci o tzv. vládním vojsku za II. světové války, která bude přílohou tohoto zápisu.

Zapsala M. Buršíková
Brno 7. 8. 2008

Napsat komentář