Zápis z 86. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 14. února 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Závěrečné hodnocení akce W. L. Kiggins
 3. Nové úkoly
 4. Různé
 5. Rozloučení s F. Sklenářem

ad 1) Kontrola úkolů

 1. pamětní deska A. Tillhonovi – MČ dosud nereagovala, B. Reichstädter znovu napíše dopis, pokud by deska měla být odhalena koncem školního roku, je nejvyšší čas akci zajišťovat
 2. dosud chybí životopisy – předání je žádoucí
 3. PhDr. Belcredi byl kontaktován a požádán o schůzku, dle jeho vyjádření nemůže podat bližší vysvětlení ke své knize o Líšni, odkazuje pouze na odkazy, uváděné jako prameny pro svou knihu
 4. pokud se týká stoleté paní Hamplové, žijící v Kanicích:: tel. na obecní úřad je 545 227 234. Starosta naší MČ je informován o věci, souhlasí, že by se měla navštívit, daruje obě knížky o Slatině. Neměla by se akce ujmout sociální komise, která navštěvuje všechny jubilanty? Požádáme dopisem vedení MČ
 5. Paní Vrbová nám ochotně zapůjčila množství různých dokumentů o svém dědečkovi – Husákovi, který byl legionářem, přímé doklady vztahující se k A. Tillhonovi nemá. Samozřejmě jí děkujeme za velkou vstřícnost a ochotu. L. Krejčí pořídil fotokopie.

ad 2) Závěrečné hodnocení akce W. L. Kiggins

Dne 15.1.2008 se konalo slavnostní rozloučení s nalezenými ostatky W. L. Kigginse v malé síni brněnského krematoria za účasti zástupců MMB, Univerzity obrany v Brně, Svazu letců, Moravského zemského muzea, Brněnského střeleckého sboru, Slatinského historického klubu, zástupců Ambasády USA a mnoha dalších hostů. Podrobné vylíčení smutečního aktu bude zveřejněno v Aktualitách o Slatině v březnovém čísle.

ad 3) Nové úkoly

Kromě hlavního nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • B. Reichstädter dohodl s paní Mílou Zábranskou – Wiesnerovou, že napíše článek o loutkovém divadle ve Slatině
 • J. Štěpánek dokončuje článek o nejlepších sportovcích ve Slatině ve 20. století
 • J. Štěpánek namluvil na mgf pásku o svém totálním nasazení za Protektorátu, B. Reichstädter to přepisuje do psané úpravy
 • B. Reichstädter napíše dopis na MČ s následující body: pamětní deska A. Tillhonovi, informační tabule ve Slatině, návštěva paní Hamplové, zajištění přístupu ke kapličce na Skalkách, oprava pamětní desky E. Beneše, zajištění oslav 28. října a pochvala za opravu pomníku padlých
 • B. Reichstädter zajistí zveřejnění nekrologu za p. Sklenářem v AoS
 • bude požádán František Keberle, aby zpracoval historii přestavby Dvora na Přemyslově náměstí – B. Reichstädter, K. Janiš
 • I. Koukola předá do AoS článek o rozloučení s W. L. Kigginsem dne 15. 1. 2008

ad 4) Různé

 • B. Reichstädter napsal na redakci AoS připomínky a výhrady k posledním číslům. Pan Toman, šéfredaktor, výtky uznal a slíbil nápravu do budoucna
 • L. Krejčí byl 6. 2. 2008 opět ve Vojenském stítním archívu v Praze a přivezl zhruba 350 fotografií z dokumentů v archívu. Pronás jsou to cenné inormace, protože umožní maximální kompletaci údajů o legionářích, domobrancích, dobrovolcích, obětech světových válek i o účastnících tzv. vládního vojska
 • L. Krejčí pořídil foto kapličky na Skalkách, ovšem jen přes plot, protože majitele zahrady rozčiluje jakýkoliv zájem o tuto druhou nejstarší stavbu ve Slatině a odmítá jakoukoliv vstřícnost
 • účastník 1. čsl. brigády v čele s gen. Svobodou pan Vladimír Pajer nám daroval kartotéku členů Svazu protifašistických bojovníků nechal si pouze 5 karet dosud žijících členů, ale slíbil, že si budeme moci udělat fotokopie
 • K. Janiš postrádá v soupisu článků to, co členové napsali, i když se to přímo netýká historie
 • K. Janiš navrhuje, aby do třetí knížky o Slatině byla zahrnuta už i slatinská historie po roce 1989
 • k. Janiš jistil stav prodeje Kníže o Slatině: První knížka o Slatině z 1000 výtisků zbývá 332
 • Druhá knížka o Slatině z 350 výtisků zbývá 113
 • CD Druhé knížky o Slatině ze 100 kusů zbývá 82
 • Univerzita obrany v Brn+ě vydává svůj časopis Listy Univerzity obrany a v číslo 11/2007 byl zveřejněn článek o odhalení pomníku W. L. Kigginsovi
 • am. velvyslanec pan Richard W. Graber zaslal na starostu Ing. Navrátila dopis s poděkováním za pomník W. L. Kigginsovi
 • ve čtvrtek 21. 2. 2008 ve 14,- hod. navštíví pomník am. letce delegace am. důstojníků, kteří jsou hosty Univerzity obrany v Brně
 • Paní Sklenářová nám předala písemné poděkování za kondolenci k úmetí jejího manžela a také za květinový dar
 • L. Krejčí má nové tel. číslo: 530 321 048

ad 5) Rozloučení s F. Sklenářem

Dne 21. ledna 2008 zemřel ve věku 80 let pan František Sklenář, zakládají člen našeho klubu. Rozloučení 25. ledna se konalo za mimořádně velké účasti smutečních hostů v kostele povýšení sv. kříže ve Slatině a F. Sklenář byl uložen do rodinného hrobu na slatinském hřbitově. Za náš klub jsme nechali zhotovit smuteční kytici na rozloučenou. František Sklenář byl aktivním platným členem našeho klubu a památkou nám zůstalo množství článků, zejména s jeho vzpomínkami na staré časy. První odešel Jaroslav Hrubý ve věku 67 let, druhý je František Sklenář.

Brno 14. 2. 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář