Zápis z 83. zasedání členů Slatinského historického klubu dne 8. 11. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí st., J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Omluven: F. Sklenář

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení odhalení pomníku W. L. Kigginsovi
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • přehled o legionářích: L. Krejčí byl v Praze ve Vojenském historickém archívu a digitálním fotoaparátem pořídil snímky materiálů z první objednané desítky jmen legionářů. Údaje o jednotlivcích jsou unikátní a přispějí k tomu, že budeme mít zmapované maximum možných informací o všech našich legionářích. Nemůžeme opominout konstatování, že do našeho klubu přišel velmi cenný spolupracovník
 • konfrontace pohledů na starou a novou Slatinu – úkol pokračuje, každý dle svých možností
 • ÚMČ dosud nereagovala na naši žádost ohledně pamětní desky A. Tillhonovi – M. Buršíková pourguje
 • úkoly Stránská skála a Švédské valy -trvají
 • pořídit registr občanů, kteří bojovali v zahraničních armádách během II. světové války, účastníků v tzv. vládním vojsku, členů Svazu bojovníků za svobodu – B. Reichstädter – úkol trvá
 • dosud nemáme všechny autobiografie – úkol trvá – neodkládejte

ad 2) Zhodnocení odhalení pomníku W. L. Kigginsovi

 • dne 13. 10. 2007 proběhl slavnostní akt odhalení pomníku W. L. Kigginsovi, jedinému americkému letci, který zahynul během II. světové války na území Brna. Slavnostní akt sám o sobě byl velkolepý, dle vyjádření poslance EP RNDr. Duchoně, přesáhl území Brna. Zúčastnili se jej zástupci Jihomoravského kraje, primátor města Brna p. Onderka, p. Duchoň a mnoho dalších hostů, nejen ze Slatiny a Brna, ale i z celé republiky. Noblesu aktu dodala i vojenská posádková hudba z Olomouce, jejíž provedení americké i české hymny vč. skladby, která je v  USA obvyklá při kladení věnců, bylo excelentní. Pro účastníky byla překvapením i účast Military clubu z Plzně vč. historických vozidel (džípy, dočky), účast německého FLAGu, uniformovaní účastníci mnoha historických vojenských klubů, slavnostní salva, zvonění zvonů – to Slatina asi ještě nezažila.
 • další už trvalou památkou bylo vydání pamětní publikace „Američtí hloubkoví stíhači nad Brnem“, kterou sestavil Ivo Koukola. Dle recenze pana Procházky, odborného redaktora časopisu Letectví v čísle 11/2007 str. 84, se jedná o ojedinělou vysoce odbornou letecko – historickou publikaci, které se nemůže v naší republice žádná publikace tohoto žánru ani přirovnat. Navíc hodnotí i grafické zpracování, za které by se nemusely stydět ani daleko větší a renomovanější podniky než je malá slatinská tiskárna Brko.
 • A to vše jen díky nezměrnému úsilí a vypětí Ivo Koukoly, který dovedl kolem sebe shromáždit a nadchnout nejen laiky, ale i letecké historické badatele republikového formátu. I o tomto aspektu se pan Procházka ve své recenzi zmiňuje.
 • podrobný článek o odhalení pomníku napsal K. Janiš a byl publikován v Aktualitách o Slatině č. 11/2007.
 • Díky Ivo Koukolovi byl zviditelněn i náš klub a Slatina. Chtěli bychom mu alespoň touto cestou poděkovat za úsilí a vypětí, které musel podstoupit, aby celá akce vč. jejího finančního zajištění prostřednictvím sponzorů dopadla tak výborně. Ivo Koukola se těší obdivu nás všech.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:
 • L. Vysočan prostuduje materiály na internetu o Agartě
 • K. Janiš dohodne schůzku na ÚMČ na pondělí 12. 11. 2007 (Janiš, Reichstädter, Buršíková) ve věci financování nezbytných výdajů klubu

ad 4) Různé

 • K. Janiš informoval o stavu prodeje Druhé knížky o Slatině. Na skladě z 350 zbývá 144 výtisků
 • CD Druhé knížky o Slatině bylo dosud prodáno 6 kusů

Dne 10. listopadu se dožívá 80 let náš člen pan František Sklenář. I když jej momentálně velmi trápí nemoc, my všichni věříme, že ji silou své vůle překoná a zvítězí nad ní. A tak mu přejeme hodně pevné vůle a sil k znovu nabytí přiměřeného zdraví. Věříme, že dnešní absence byla poslední a pokud mezi nás nepřijde už letos v prosinci, tak to bude určitě na nejbližší schůzce v lednu příštího roku. Velmi si ceníme všeho, co v rámci našeho klubu udělal a všech článků, které napsal.

Příští schůzka bude 13. 12. 2007 v 9,- hod na Přemyslově náměstí 3

Zapsala M. Buršíková
Brno 8. 11. 2007

Napsat komentář