Zápis z 78. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. 6. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, J. Štěpánek, F. Sklenář, Ing. L. Vysočan
a hosté: Vlastimil Schildberger ml., Luboš Krejčí

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Oběti světových válek
 3. W. Kiggins
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • článek do AoS o Jindřichu Šmahovi (významném sokolském činovníku) je napsán
 • zprávy plnění dalších úkolů jsou zahrnuty v bodech 2. a 3. tohoto zápisu

ad 2) Oběti světových válek

 • B. Reichstädter informoval o postupu shromažďování dostupných informací o slatinských legionářích a obětech 1. a 2. světové války. Ing. Kopecký z Tuřan doporučuje obrátit se na Vojenský ústřední archív v Praze o další informace – úkol pro B. Reichstädtera

ad 3) W. Kiggins

 • Paní Ant. Černochová ze Šlapanic nám zprostředkovala kontakt na p. Létala, člena Vojenského historického klubu, který nás ve Slatině navštívil 2. 6. 2007 (I. Koukola, B. Reichstädter, M. Buršíková) a nabídl nám spolupráci při akci „Odhalení pomníku W. Kigginsovi“. Jeho strýc p. Létal byl topičem ve vlaku, na který zaútočilo letadlo, řízené W. Kigginsem. Vlak se snažil ujet a schovat se v blízkém hájku, což se nepodařilo a zahynul tehdy pan Létal jako topič a strojvůdce pan Servis. P. Létal byl pohřben na hřbitově ve Šlapanicích a p. Servis byl pohřben na hřbitově v Tuřanech.
 • Pro plánovanou výstavku u příležitosti odhalení pomníku p. Létal nabídl některé materiály a slíbil zajistit vzpomínky pamětníků na zřícení amerického letadla – p. Doležala a p. Jelínka
 • I. Koukola informoval, že do dnešního dne sám zajistil sponzorské dary ve výši 87 000 Kč. Potřebné identifikační údaje dárců předal právníkovi MČ Slatina JUDr. Janků, aby vyhotovil dárcovské smlouvy a I. Koukola pak zajistí podepsání sponzory tak, aby peníze již mohly být poukázány na účelově určené konto na MČ Slatina. Přednostně bude z těchto prostředků zaplaceno zhotovení, postavení a vlastní odhalení pomníku a vytisknutí pamětní brožury.
 • V. Schildberger informoval, že nalezené úlomky kosterních pozůstatků W. Kigginse byly předány k depositu na Ústřední správu hřbitovů v Brně.
 • Dále V. Schildberger informoval, že byli na akt odhalení pomníku pozváni bratři W. Kigginse a předpokládá, že cestu by zaplatil Magistrát města Brna – bude nutné finanční stránku těchto nákladů projednat a dohodnout na MMB – p. Schildberger
 • Děkovný dopis manželky W. Kigginse z roku 1945, údajně založený v archívu MČ Židenice se dosud nepodařilo najít – M. Buršíková bude kontaktovat kronikáře této MČ p. Spurného
 • I. Koukola soustředil vzpomínky pamětníků na tuto tragickou událost a to: od pana Létala dvě vzpomínky – p. Doležal a p. Jelínek, který v té chvíli pracoval na poli a pád letadla sledoval, oba ze Šlapanic, dále pak vzpomínky paní Amalie Štěpánkové ( nar. 1918) a p. Hanzla (pohrabáč), oba z Tuřan, p. Ing. Milana Keberleho ze Slatiny. Vzpomínku, kterou zmiňuje ve svých materiálech p. Máhr, a to Josefa Daněka ze Slatiny, asi nemůžeme dle současné situace akceptovat, protože dosud žijící Josef Daněk si (už možná vzhledem k svému zdravotnímu stavu) na nic nevzpomíná a jiný Josef Daněk nepřipadá v úvahu. Pana Máhra požádáme o informaci, kdo a kdy tuto vzpomínku zapsal Jisto je, že Daňkovi měli pole v místě, z kterého bylo možno velmi dobře vidět na místo pádu letadla. Ještě si na událost vzpomíná Josef Krejčí z Ráje, kterého bude I. Koukola kontaktovat
 • Svou účast na odhalení pomníku přislíbili z Klubu vojenských veteránů v Plzni a to 3 džípy a jedno doprovodné vozidlo. Přijeli by už předem, postavili si stan na hřišti na Černozemní ulici a zúčastnili se slavnostního průvodu Slatinou od kostela na Sluneční dvůr na Přemyslově náměstí, kde také bude krátkodobá výstavka. Bude nutné zajistit pro průvod opět již osvědčenou asistenci slatinských hasičů – I. Koukola a asistenci policie – I. Koukola spolu s paní Jochmanovou
 • Nesmí se zapomenout na postavení 3 stožárů na vlajky a pořízení vlajek a to: česká, americká a EU. I. Koukola projedná na MČ
 • Ing. Kopecký z Tuřan údajně vlastní fotografii havarovaného letadla, kterou měl získat od paní Šťastné, tuřanské učitelky a historičky – zapůjčení projedná M. Buršíková
 • Kameníci již odvezli pamětní desky obětí 1. světové války k rekonstrukci – tato bude placena z prostředků MČ – počítá se cca 55 tis. Kč a současně kameníci očistí i zbývající části pomníku
 • v polovině května ČTK u Koukolů vyfotografovala nálezy zbytků letadla a spolu s popsáním události bylo ve 28 novinách a časopisech v celé ČR publikována tato informace. Musíme ale konstatovat, že mnohé redakce informovali i zkresleně. Všude byla publikována i fotografie I. Koukoly s největším nálezem – reduktorem z letadla.
 • Díky ohromnému nasazení I. Koukoly se jeví, že celá akce by mohla dopadnout velmi dobře
 • Pluk. Rampula je momentálně v nemocenském stavu, až se uzdraví, budou jej p. Schildberger a I. Koukola kontaktovat ohledně vojenské hudby z Olomouce – stejně tak to přislíbil i p. Létal

ad 3) Nové úkoly

Kromě stálého nosného úkolu jsou nové úkoly zahrnuty do jednotlivých bodů tohoto zápisu

ad 4) Různé

 • F. Sklenář přednesla na schůzce svůj článek – vzpomínky na hody, jak byly organizovány po roce 1945
 • Na příští schůzku jsou pozváni Ing. Kopecký (Tuřany), V. Schildberger, L. Krejčí

Příští schůzka bude ve čtvrtek 12. července 2007 v 9,- hod.

Brno 12. 6. 2007
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář