Zápis z 112. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. února 2010

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, I.Koukola, J. Štěpánek, Ing. Vysočan, M. Buršíková

Omluven: L. Krejčí

Vzácným hostem byl vedoucí redaktor Aktualit o Slatině pan Jiří Toman

Program

 1. Instalace pomníku obětem II. světové války
 2. Kontrola úkolů
 3. Třetí knížka o Slatině
 4. Nové úkoly
 5. Různé

Při zahájení jednání uvítal B. Reichstädter pana J. Tomana s tím, že si velmi vážíme jeho návštěvy a mnozí členové měli po prvé možnost osobně se s ním poznat.

ad 1) Instalace pomníku obětem II. světové války z řad Rudé armády

 • Tento bod byl předřazen na programu jednání, aby se jej mohl zúčastnit I. Koukola, který po tomto bodu musel odejít na jinou akci.
 • Instalace pomníku rudoarmějcům je již dlouhodobě uvažována, mimo jiné podnětem byla i úvaha vedení MČ přemístit pylon, který je na výpadovce na Vyškov, ke kostelu. Toto řešení není možné, protože se nejedná o pomník obětem II. světové, ale nápis na jehlanu jen hlásá, že tudy postupovala RA od Šitbořic k Brnu a navíc pylon je majetkem města Brna.
 • Pomalu se rýsovalo uvědomnění si, ža rudoarmějci, kteří zahynuli ve Slatině, vlastně nemají pomník a tak když v letošním roce uplyne 65. let od konce II. světové války, by bylo spravedlivé tuto vlastně křivdu napravit Už také proto, že díky šťastným okolnostem se podařilo odhalit pomník zahynulému americkému letci, ale ostatní oběti války, účastníci spojeneckých armád, pomník nemají.
 • Díky panu Schildbergerovi z Moravského zemského muzea a jeho otci jsme získali fotokopie originálních protokolů o zemřelých příslušnících RA z ruského konzulátu v Brně vč. podporučíka A. J. Voroncova, pilota z průzkumného leteckého pluku, jenž havaroval v slatinském katastru sice už po projití prvního sledu gardových rudoarmějců 25. dubna Slatinou, ale jako příslušník osvobozenecké sovětské armády zahynul při letecké akci později. Svým zraněním podlehl až 27. května 1945. I on je nepochybně obětí II. světové války. I jemu musíme být za naši svobodu vděčni.
 • B. Reichstädter a M. Buršíková kontaktovali starostu pana Ing. Navrátila, který přislíbil, že na Radě projedná uvolnění 20 000 Kč na pořízení pomníku. Pan Schildberger má přislib obdržet 10 000 Kč od sponzorů a snad i ve Slatině bude nějaký sponzor.
 • Návrh na tvar pomníku by měl korespondovat s tvarem současného pomníku obětem obou světových válek a velikostí by měl více méně odpovídat pomníku W.L.Kigginse. Příp. by mohl být nahoře ukončen pravidelným obloukem a situován na nízký podstavec.Jako nejvhodnější místo byl vybrán prostor na levo od stávajícího ústředního pomníku, pomník americkému letci je umístěn na pravo od ústředního pomníku.
 • Ing. Vysočan by tak jako u pomníku americkému letci vypracoval technickou dokumentaci, aby umístění pomníku mohly schválit příslušné instituce.
 • Zásadní bude nyní postoj Rady MČ Brno – Slatina, zda na pomník uvolní 20 000 Kč.
 • Nejlepší by bylo, když bychom všechno stihli do data osvobození Slatiny.

ad 2) Kontrola úkolů

 • Životopis p. Majora – úkol trvá
 • Pan Jambor byl o spolupráci o II. světové válce požádán – zkusíme nyní telefonicky pourgovat
 • Technická dokumentace Kapličky na Skalkách – je zpracována. Ing. Vysočan ji předal členům k nahlédnutí příp. připomínkám.
 • vyčištění pamětní desky J. Matlacha – je možné až se oteplí na jaře
 • Informační tabule o Slatině – K. Janiš projednal s Ing. Klajsnerem možnost poskytnutí jedné skříňky na plotě SK Slatina. Připravuje se generální rekonstrukce skříněk a máme příslib jednu skříňku dostat k dispozici. Musíme se pak rozhodnout, kdo bude skříňku mít na starosti.
 • Dokumentace přestavby Dvora – úkol trvá

ad 3) Třetí knížka o Slatině

 • Integrovaná střední škola polygrafická i firma Brno podaly velmi podobné nabídky na tisk a zhotovení 3. Knížky o Slatině. Jedná se o částku kolem 70 000 Kč plus práce grafika. Zásadní otázkou je, zda má MČ zájem o vydání knížky.
 • Ing. Reichtädter předal p. starostovi návrh obsahu a tím i jeho rozsahu, čekáme na vyjádření MČ.
 • Každý z členů by si měl připravit nejen konečné znění svých článků, ale připravit či navrhnout příslušnou fotodokumentaci.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a ůkolú dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • Ing. Reichstädter pourguje písemnou odpověď MČ na náš dopis
 • Ing. Reichstädter spolu s J. Štěpánkem roztřídí sokolské archiválie pro náš Historický archív
 • Kaplička na Skalkách – nachystat článek do AoS – Ing. Vysočan

ad 5) Různé

 • s největší pravděpodobností se nám nepodaří shrpmáždit dostatečné množství materiálů pro uspořádání výstavy o II. světové válce – nespouštíme ale možnost výstavy ze zřetele
 • I. Koukola informoval, že Napoleonská společnost připravuje odhalení pomníku obětem slavkovské bitvy na rozhraní ulic Matlachova a Budínská, na místě, kde se nachází druhý hromadný hrob účastníků této bitvy
 • malíř Petr Šmaha přijal naše vysvětlení, že jsme nemohli být účastníky schvalovacího řízení na výstavbu bytového domu na ulici Tilhonova vedle domu jeho strýce Ladislava Štěpánka
 • K. Janiš předal do našeho archívu jeho článek, který uveřejnil časopis Slovanský jih v č. 2/2009 o sousoší sv Cyrila a Metoděje ve Slatině
 • B. Reichstädter předal k založení do archívu: kompletní soupis slatinských legionářů vč. dopadu na Slatinu, soupis domobranců a dobrovolníků z I. světové války, soupis obětí z řad slatinských občanů v I. i II. světové válce a článek o rozmarech počasí ve 20. století
 • do archívu budou založeny i podklady od pánů Schildbergerů o obětech II. světové války a to: fotokopie z archívu RA, tj. jmený seznam padlých sovětských vojáků (19 osob), přehled o padlých němečtích vojácích ( jeden údaj uvádí 46, druhý 75 osob – což je s největší prsvděpodobností vč. obětí masakru, který se měl udát poblíž starého letiště) a navíc jsme obdrželi i jmenný seznam německých zajatců, kterí byli internováni v zajateckém táboře ve Slatině v letech 1945 – 46 a zde zemřeli (154 osob)
 • I. Koukola daroval do archívu knihu M. Hochela Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova, kterou vytiskla firma Brko
 • panu L. Krejčímu přejeme brzské uzdravení

Příští zasedání bude 11. března 2010 ve 14,- hodin na Přemyslově náměstí

Brno 11. 2. 2010
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář