Zápis z 103. schůzky Slatinského historického klubu dne 11. 6. 2009

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, i. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Legionářská výstava
 3. Pamětní deska
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • chybí životopisy
 • dokumentace Dvora – úkol trvá
 • foto areál SK Slatina – úkol trvá
 • slatinská kasárna – B. Reichstäster napíše dopis na Vojenský historický archív v Praze, zda mají nějaké dokumenty o kasárnách
 • K. Janiš napsal článek do AoS o připravované legionářské výstavě

ad 2) Legionářský výstava

 • K. Janiš napsal úvodní informaci o legiích vůbec
 • B. Reichstädter připravil krátké charakteristiky jednotlivých legionářů, grafické ztvárnění vč. dochovaných portrétů provede L. Krejčí
 • L. Krejčí v současné době provádí skenování dokumentů, pohlednic a fotografií, které uvažujeme jako vhodné či žádoucí použít na výstavu. Je to časově velmi náročné. Nedaří se mu prozatím sehnat vhodný foto materiál na zhotovení fotografií na výstavní panely. Pořízení fotografií je časově velmi náročnou prací, vyžadující čas a obětavost.
 • I. Koukola zajistí pozvánky na výstavu, příp. plakáty.
 • M. Buršíková dohodla s paní Tomanovou, že ve čtvrtek 3. září bychom provedli instalaci exponátů a v pátek 4. září v 10,00 by výstava mohla být otevřena veřejnosti. Členové klubu by všichni měli uvážit, koho pozveme.

ad 3) Pamětní deska O. Veselému

 • Umístění desky na soukromém domě je projednáno s vnučkou O. Veselého
 • Paní Plotěná pro velkou zaneprázdněnost nám nemůže udělat návrh na desku, budeme muset přistoupit ke klasickému ztvárnění pamětní desky. Záležitost by bylo nejlépe projednat přímo s kameníkem panem Zavřelem, kterého by bylo nejvhodnější pozvat na naše zasedání.

ad 4) Nové úkoly

 • Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • K. Janiš zkontaktuje p. Idese v záležitosti Kapličky na Skalkách. Dcera paní Šťastné, majitelky parcely dle KÚ, paní Věra Konečná, je z celé záležitosti pochopitelně rozmrzelá a zřejmě nemůžeme s její spoluprací počítat. Ji a jejího manžela již vícekráte kontaktoval pan Stanislav Weinlich, že by chtěli s panem farářem pořádat u Kapličky určité akce. Paní Konečná i její manžel situaci kolem jejich zahrady s Kapličkou těžko nesou.

ad 5) Různé

Výsledky voleb do Evropského parlamentu: ve Slatině (uvádíme výsledky stran, které dosáhly ve Slatině více než 1 % hlasů a silně vyznačená jsou jména poslanců, kteří byli celostátně zvoleni)

 • Libertas 1.20 (Tlustý, Železný)
 • KDU 8,75 (Roithová, Březina)
 • Věci veřejné 2,10 (Zachová, Klasnová)
 • ODS 31.98 (Zahradil,Tošenovský,Vlasák,Cabrnoch,Strejček, Ouzský,Kožušník, Fajmon, Češková)
 • Suverenita 3,70 (Bobošíková, Weiszová)
 • Evrop.demokr.strana 2.55 (Hybášková, gen. Šedivý)
 • Moravané 1.15 (Novotný, Rostinský)
 • KSČM 11.66 (Ransdorf, Remek, Maštálka, Kohlíček)
 • Starostové a Nezávislí 2.60 (Štětina, Paukrtová)
 • Strana svob.občanů 1.40 (Payne, Kuras)
 • SNK Evrop.demokraté 1.65 (Macek, Baudyšová)
 • Strana zelených 1.95 (Dusík, Jackques)
 • Dělnická strana 1.00 (Vandas, Štěpánek)
 • ČSSD 24.72 (Havel, Falbr, Dušek, Poc, Rouček, Sehnalová a Brzobohatá, jejíž rodiče Kolářovi žijí ve Slatině)

Na náš klub se v polovině května obrátil pan Petr Šmaha s žádostí o intervenci ve věci stavby bytového domu v proluce na Tilhonově ulici vedle domu jeho strýce pana Ladislava Štěpánka. Zjistili jsme, že už 5. května t. r. proběhlo veřejné ústní projednání v této záležitosti a po tomto datu již není možné vznášet námitky. Navíc vzhledem k předmětu činnosti našeho klubu (dle přijatých stanov) by nám nemohl být přiznán statut oprávněného účastníka řízení. Záporné stanovisko pana Štěpánka chápeme.

Příští zasedání klubu bude 9. července 2009 v 9,00 hodin.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 6. 2009

Napsat komentář